Danh sách Liệt sĩ tỉnh Sơn La yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn

 

stt Tên Liệt sĩ Năm sinh Nguyên quán Ngày hi sinh Vị trí mộ
1 Cà Văn Ngô 1942 Mường Chùm, Mường La 10/05/1967 5,A,9
2 Cầm Văn Tụi 1939 Chiềng Lương, Mai Sơn 28/10/1967 5,A,11
3 Hoàng Văn Ít 1944 Long Sập, Mộc Châu 30/12/1969 5,A,6
4 Hà Văn An 1947 Chiềng Khùa, Mộc Châu 16/01/1968 5,A,2
5 Hà Văn Chứng 1948 Mường Lang, Phú Yên 19/12/1968 5,A,1
6 Lò Minh Khương 1945 Gia Phù, Phù yên 05/10/1969 5,A,8
7 Lò Văn Con 1949 Chiềng Mai, Mai Sơn 19/07/1970 5,A,7
8 Lò Văn Lợi 1947 Mường Tranh, Mai Sơn 07/12/1968 5,A,9
9 Lò Văn Nhoóng 1945 Fiêng Ban, Bắc Yên 21/11/1969 5,A,3
10 Triệu Văn Hoa 1950 Chiềng Sơn, Mai Châu 06/03/1970 5,A,12
11 Vi Hữu Có 1938 Huy Bắc, Phú Yên 19/12/1968 5,A,5
12 Đinh Văn Hếch 1947 Huy Thượng, Phù Yên 24/07/1968 5,A,4