Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh 10

 

2251

Nguyễn Bá Nguyên

Lương Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh

Anh Sơn

24-06-1967

N.Tĩnh,,7,91

2252

Trần Chương

Diễn Viên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

9/9/1967

N.Tĩnh,,7,92

2253

Vũ Tân Trào

Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

-1973

N.Tĩnh,,7,93

2254

Ngô Anh Tuấn

Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

9/5/1972

N.Tĩnh,,7,94

2255

Nguyễn Đình Trương

Cảm Hưng, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

16-02-1972

N.Tĩnh,,7,95

2256

Lê Trung Chính

Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

2/9/1967

N.Tĩnh,,7,96

2257

Cao Sỹ Ngự

Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

18-10-1967

N.Tĩnh,,7,97

2258

Phạm Văn Thung

Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

19-01-1972

N.Tĩnh,,7,98

2259

Nguyễn Huề

Đức Trường, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

22-07-1968

N.Tĩnh,,7,99

2260

Cao Văn Việt

Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

8/6/1967

N.Tĩnh,,8,106

2261

Nguyễn Văn Đường

Thạch Liên, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

18-08-1967

N.Tĩnh,,8,107

2262

Phạm Trọng Lai

Thạch Bắc, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

3/10/1972

N.Tĩnh,,8,108

2263

Mai Xuân Mầu

Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

3/9/1967

N.Tĩnh,,8,109

2264

Phạm Hồng Thái

Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An

1943

8/6/1970

N.Tĩnh,,8,110

2265

Hoàng Trông

, , Nghệ Tĩnh

 

3/6/1970

N.Tĩnh,,8,111

2266

Cao Văn Hoà

Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

14-09-1968

N.Tĩnh,,8,112

2267

Trần Văn Trung

Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

6/7/1972

N.Tĩnh,,8,113

2268

Hồ Thị Thuý Hương

Sơn Phú, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

8/8/1972

N.Tĩnh,,8,114

2269

Nguyễn Văn Hùng

Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

Yên Thành

26-10-1969

N.Tĩnh,,8,115

2270

Từ Thị Lục

Đại Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

26-05-1968

N.Tĩnh,,8,116

2271

Đinh Văn Kiên

Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

17-09-1969

N.Tĩnh,,8,117

2272

Phan Hữu Nhuỵ

Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

6/3/1968

N.Tĩnh,,8,118

2273

Bùi Văn Sinh

Kỳ Phong, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

Kỳ Anh

10/8/1969

N.Tĩnh,,8,119

2274

Võ Thanh Tùng

Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

Yên Thành

25-07-1972

N.Tĩnh,,8,120

2275

Nguyễn Văn Tính

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

3/7/1967

N.Tĩnh,,9,121

2276

Trần Văn Lục

Nam Diên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

7/7/1967

N.Tĩnh,,9,122

2277

Hoàng Văn Lý

Đức Giang, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

28-08-1969

N.Tĩnh,,9,123

2278

Trương Thị Tuấn

Thanh Khê, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

--

N.Tĩnh,,9,124

2279

Nguyễn Văn Liệu

Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

8/11/1972

N.Tĩnh,,9,125

2280

Vũ Văn Châu

Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

5/10/1967

N.Tĩnh,,9,126

2281

Đặng Đức Cảnh

Đức Hương, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

16-04-1972

N.Tĩnh,,9,127

2282

Bùi Quốc Tám

Vĩnh Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

6/8/1968

N.Tĩnh,,9,128

2283

Nguyễn Đình Nhị

Kỳ Giang, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

Kỳ Anh

3/8/1966

N.Tĩnh,,9,129

2284

Trần Đình Soạn

Xuân Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

7/10/1967

N.Tĩnh,,9,130

2285

Nguyễn Văn Thăng

Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

3/6/1968

N.Tĩnh,,9,131

2286

Cát Văn Châu

Phủng Cù Mong-Kim Ta, Tương Dương, Nghệ Tĩnh

Tương Dương

17-05-1970

N.Tĩnh,,9,132

2287

Phạm Thanh Sơn

Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

21-01-1970

N.Tĩnh,,9,133

2288

Trần Văn Ngoả

Cổ Miếu-Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Đông Anh

9/2/1968

N.Tĩnh,,9,134

2289

Trương Thị Ngọc

, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

11/8/1975

N.Tĩnh,,9,135

2290

Đinh Văn Thế

Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

20-07-1967

N.Tĩnh,,10,136

2291

Nguyễn Văn Hạnh

Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

5/11/1967

N.Tĩnh,,10,137

2292

Hoàng Trọng ái

Thái Hoà, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh

Nghĩa Đàn

4/10/1968

N.Tĩnh,,10,138

2293

Trần Khuynh Cương

Chu Lê, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

20-09-1966

N.Tĩnh,,10,139

2294

Hoàng Văn Việt

Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

13-08-1972

N.Tĩnh,,10,140

2295

Võ Hữu Tẹo

Diễn Phú-Đức Lâm, Diễn Phú, Nghệ Tĩnh

Diễn Phú

30-05-1970

N.Tĩnh,,10,141

2296

Nguyễn Văn Kha

Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

5/3/1968

N.Tĩnh,,10,142

2297

Phạm Xuân Thảo

Thanh Liêm, Tương Dương, Nghệ Tĩnh

Tương Dương

16-02-1972

N.Tĩnh,,10,143

2298

Nguyễn Quốc Vinh

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh

Hưng Nguyên

31-07-1972

N.Tĩnh,,10,144

2299

Nguyễn Văn Cổn

Thanh Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

26-05-1968

N.Tĩnh,,10,145

2300

Vũ Đình Tiến

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

21-08-1966

N.Tĩnh,,10,146

2301

Nguyễn Văn Thái

Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

17-10-1969

N.Tĩnh,,10,147

2302

Hoàng Đức Mai

Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

24-09-1966

N.Tĩnh,,10,148

2303

Trần Đình Lý

Đức Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

Yên Thành

12/2/1968

N.Tĩnh,,10,149

2304

Nguyễn Đức Thọ

Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

3/6/1968

N.Tĩnh,,10,150

2305

Trần Khắc Lữ

KP3, TP Vinh, Nghệ Tĩnh

TP Vinh

2/7/1967

N.Tĩnh,,11,151

2306

Trần Hồng Phong

Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

26-06-1967

N.Tĩnh,,11,152

2307

Lê Sơn

Kỳ Sơn, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

11/4/1969

N.Tĩnh,,11,153

2308

Nguyễn Thị Tường

Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

16-05-1972

N.Tĩnh,,11,154

2309

Nguyễn Xuân Khoáng

Đức Trường, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

20-06-1972

N.Tĩnh,,11,155

2310

Hoàng Văn Thanh

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

5/4/1968

N.Tĩnh,,11,156

2311

Lê Văn Kháng

Đức Minh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

26-06-1968

N.Tĩnh,,11,157

2312

Nguyễn Xuân An

Xuân Hương, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

8/6/1972

N.Tĩnh,,11,158

2313

Nguyễn Minh Đức

Tân Tiến, Văn Giang, Hải Hưng

Văn Giang

19-09-1967

N.Tĩnh,,11,159

2314

Đặng Đình ới

Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

30-12-1967

N.Tĩnh,,11,160

2315

Phạm Văn Đạt

Nam Quỳnh, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

7/6/1969

N.Tĩnh,,11,161

2316

Nguyễn Hồng Lâm

Nghi Tân, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

28-06-1971

N.Tĩnh,,11,162

2317

Nguyễn Song Thân

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

Yên Thành

2/10/1966

N.Tĩnh,,11,163

2318

Nguyễn Văn Hương

, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

5/4/1968

N.Tĩnh,,11,164

2319

Nguyễn Quốc Hải

Trường Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

23-06-1968

N.Tĩnh,,11,165

2320

Trần Ngọc Nhu

Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

5/11/1967

N.Tĩnh,,12,166

2321

Trần Khanh

Thạch Tương, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

1967

N.Tĩnh,,12,167

2322

Phạm Văn Cờn

Cẩm Giang, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

6/4/1968

N.Tĩnh,,12,168

2323

Hoàng Công Vận

Thanh Hương, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

6/3/1972

N.Tĩnh,,12,169

2324

Trần Đình Năm

Tân Thuỷ-Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

8/10/1970

N.Tĩnh,,12,170

2325

Đặng Minh Thìn

Nam Thắng, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

19-07-1972

N.Tĩnh,,12,171

2326

Nguyễn Xuân Lợi

Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

Kỳ Anh

20-03-1970

N.Tĩnh,,12,172

2327

Nguyễn Văn Oánh

Sơn Hàn, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

-1973

N.Tĩnh,,12,173

2328

Lê Đức Thanh

Thạch Việt, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

1/10/1970

N.Tĩnh,,12,174

2329

Tạ Quang Lê

Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

21-06-1967

N.Tĩnh,,12,175

2330

Nguyễn Đức Hiền

, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

 

30-09-1968

N.Tĩnh,,12,176

2331

Nguyễn Văn Phi

Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

 

9/9/1968

N.Tĩnh,,12,177

2332

Lê Văn Khoái

Thuận Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

 

2/11/1972

N.Tĩnh,,12,178

2333

Nguyễn Đình Hữu

Nghi Kỳ, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

 

10/6/1971

N.Tĩnh,,12,179

2334

Nguyễn Đức Lương

, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

 

1/2/1970

N.Tĩnh,,12,180

2335

Nguyễn Văn Duệ

Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa

1943

10/7/1967

N.Tĩnh,,13,181

2336

Nguyễn Sông Lô

Thạch Môn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

 

10/7/1967

N.Tĩnh,,13,182

2337

Hà Văn Kinh

Nam Hoành, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

 

31-03-1970

N.Tĩnh,,13,183

2338

Nguyễn Văn Thọ

Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh

 

6/7/1972

N.Tĩnh,,13,184

2339

Trần Quốc Toàn

Sơn Quang, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

 

15-05-1968

N.Tĩnh,,13,185

2340

Nguyễn Mạnh Phú

Nam Hoành, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

1950

19-07-1972

N.Tĩnh,,13,186

2341

Đào Văn Lý

Đức Trường, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

 

22-08-1972

N.Tĩnh,,13,187

2342

Phạm Gia Lễ

Đức Trung, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

 

2/8/1972

N.Tĩnh,,13,188

2343

Nguyễn Văn Minh

, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

 

3/6/1971

N.Tĩnh,,13,189

2344

Đặng Văn Trãi

Nghi Hoà, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

 

--

N.Tĩnh,,13,190

2345

Nguyễn Văn Tư

Thanh Trì, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh

 

--

N.Tĩnh,,13,191

2346

Võ Trọng Quang

Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

 

13-09-1966

N.Tĩnh,,13,192

2347

Nguyễn Thanh Bình

Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

 

6/7/1967

N.Tĩnh,,13,193

2348

Nguyễn Anh Tuấn

Đức Châu, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

 

16-06-1969

N.Tĩnh,,13,194

2349

Chu Văn Tăng

, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

 

20-02-1970

N.Tĩnh,,13,195

2350

Trần Đức Dương

Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

 

25-06-1967

N.Tĩnh,,14,196

2351

Lê Văn Sỹ

Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

 

5/10/1967

N.Tĩnh,,14,197

2352

Trần Cung

Sơn Phú, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

1950

25-08-1969

N.Tĩnh,,14,198

2353

Trần Tính

Quang Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

 

9/6/1972

N.Tĩnh,,14,199

2354

Nguyễn Đình Phú

Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh

 

1/6/1972

N.Tĩnh,,14,200

2355

Nguyễn Thế Đào

Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

 

-1977

N.Tĩnh,,14,201

2356

Nguyễn Văn Dương

Sơn Lẻ, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

 

1/2/1969

N.Tĩnh,,14,202

2357

Cao Trọng Cư

Diễn Tiến, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

 

21-08-1968

N.Tĩnh,,14,203

2358

Trần Thị Biện

Cẩm Hoà, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

 

7/12/1972

N.Tĩnh,,14,204

2359

Nguyễn Văn Sơn

Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

 

27-07-1968

N.Tĩnh,,14,205

2360

Đặng Thọ Trung

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

 

10/8/1968

N.Tĩnh,,14,206

2361

Lê Doãn Tớm

Thạch Nam, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

 

6/10/1969

N.Tĩnh,,14,207

2362

Lê Văn Dũng

Nam Long, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

21-04-1967

N.Tĩnh,,14,208

2363

Đặng Thái Vĩnh

Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

3/12/1967

N.Tĩnh,,14,209

2364

Nguyễn Đăng Bảo

Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh

Anh Sơn

20-04-1969

N.Tĩnh,,14,210

2365

Phạm Văn Hạt

Thạch Bàn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

26-06-1967

N.Tĩnh,,15,211

2366

Tống Trần Quán

Sơn Hà, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

9/12/1967

N.Tĩnh,,15,212

2367

Nguyễn Quang Nhật

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

Yên Thành

20-08-1967

N.Tĩnh,,15,213

2368

Hồ Bá Thiện

Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

--

N.Tĩnh,,15,214

2369

Lâm Văn Sinh

Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

17-08-1969

N.Tĩnh,,15,215

2370

Nguyễn Văn Thanh

Thạch Bình, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

15-10-1972

N.Tĩnh,,15,216

2371

Lê Đình Liệu

Đức Thanh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

8/4/1968

N.Tĩnh,,15,217

2372

Nguyễn Trọng Trung

Thạch Lưu, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

17-07-1968

N.Tĩnh,,15,218

2373

Nguyễn Trọng Trung

Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

26-03-1970

N.Tĩnh,,15,219

2374

Trần Xuân Nam

Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

20-05-1972

N.Tĩnh,,15,220

2375

Nguyễn Quang Hải

, , Nghệ Tĩnh

 

23-06-1968

N.Tĩnh,,15,221

2376

Hoàng Văn Long

Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh

Nghĩa Đàn

24-10-1969

N.Tĩnh,,15,222

2377

Đinh Ngọc Liên

Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

15-06-1971

N.Tĩnh,,15,223

2378

Phạm Minh Tâm

Nghi Tân, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

31-04-1970

N.Tĩnh,,15,224

2379

Tạ Quang Cường

Số 3 Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

12/9/1971

N.Tĩnh,,15,225

2380

Nông Hùng Tùng

Đức Lộc, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

15-08-1967

N.Tĩnh,,16,226

2381

Phạm Văn Tiến

Diễn Viên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

26-06-1967

N.Tĩnh,,16,227

2382

Trần Hậu Lục

Thạch Quý, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

23-04-1972

N.Tĩnh,,16,228

2383

Trần Hồng

Thạch Thanh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

26-05-1970

N.Tĩnh,,16,229

2384

Nguyễn Hồng Cần

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

4/3/1967

N.Tĩnh,,16,230

2385

Phan Văn Tế

Hương Phú, Hương Khê, Nghệ Tĩnh

Hương Khê

3/7/1971

N.Tĩnh,,16,231

2386

Võ Mường

Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

Kỳ Anh

14-05-1967

N.Tĩnh,,16,232

2387

Hoàng Ngọc Thi

Minh Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh

Anh Sơn

15-11-1972

N.Tĩnh,,16,233

2388

Phan Thanh Long

Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An

Diễn Châu

2/8/1972

N.Tĩnh,,16,234

2389

Lê Duy Tần

, Con Cuông, Nghệ Tĩnh

Con Cuông

28-12-1967

N.Tĩnh,,16,235

2390

Nguyễn Thanh Quảng

, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

14-08-1972

N.Tĩnh,,16,236

2391

Phạm Văn Thúc

Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

29-09-1969

N.Tĩnh,,16,237

2392

Nguyễn Viết Trụ

Bình Sơn-Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

26-03-1970

N.Tĩnh,,16,238

2393

Đặng Hồng Minh

Sơn Thịnh, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

--

N.Tĩnh,,16,239

2394

Nguyễn Văn Bá

Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

24-02-1970

N.Tĩnh,,16,240

2395

Trần Hồng Phong

Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

26-06-1967

N.Tĩnh,,17,241

2396

Nguyễn Đình Quán

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

29-09-1967

N.Tĩnh,,17,242

2397

Hồ Đình Tư

Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

22-09-1966

N.Tĩnh,,17,243

2398

Lê Văn Chất

Thạch Sơn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

5/6/1968

N.Tĩnh,,17,244

2399

Trần Văn Tấn

Sơn Châu, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

12/9/1967

N.Tĩnh,,17,245

2400

Lê Văn Lĩnh

Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

14-12-1967

N.Tĩnh,,17,246

2401

Nguyễn Tuấn Kề

Tân Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

Yên Thành

2/12/1972

N.Tĩnh,,17,247

2402

Trần Thị Thái

Xuân Phổ, Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh

Nghi Xuân

14-02-1964

N.Tĩnh,,17,248

2403

Võ Tá Chương

Thạch Mỹ, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

6/6/1968

N.Tĩnh,,17,249

2404

Nguyễn Xuân Diên

Thạch Thanh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

28-05-1968

N.Tĩnh,,17,250

2405

Biện Văn Hùng

Thạch Long, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

13-01-1968

N.Tĩnh,,17,251

2406

Đinh Viết Đông

Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh

Hưng Nguyên

6/7/1967

N.Tĩnh,,17,252

2407

Võ Quang Tiến

Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

4/8/1970

N.Tĩnh,,17,253

2408

Trần Ngọc Tâm

Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

14-01-1968

N.Tĩnh,,17,254

2409

Trịnh Đình Quế

Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

24-02-1970

N.Tĩnh,,17,255

2410

Nguyễn Quán

Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

19-09-1967

N.Tĩnh,,18,256

2411

Lê Sỹ Đạo

Sơn Lâm, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

31-08-1967

N.Tĩnh,,18,257

2412

Nguyễn Khang

Nga Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

3/6/1971

N.Tĩnh,,18,258

2413

Nguyễn ngọc Lê

Đức Phú, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

Đức Thọ

6/9/1969

N.Tĩnh,,18,259

2414

Nguyễn Cơ Trường

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

8/4/1968

N.Tĩnh,,18,260

2415

Phạm Minh Tuyết

Hương Trung, Hương Khê, Nghệ Tĩnh

Hương Khê

28-04-1966

N.Tĩnh,,18,261

2416

Trần Quốc Mạnh

Sơn Hâm, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

6/3/1968

N.Tĩnh,,18,262

2417

Nguyễn Văn Tưu

Thanh Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

-1978

N.Tĩnh,,18,263

2418

Trương Công Lập

Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

7/7/1967

N.Tĩnh,,18,264

2419

Nguyễn Văn Tuân

Sơn Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

22-05-1968

N.Tĩnh,,18,265

2420

Nguyễn Văn Đáng

Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh

Hưng Nguyên

17-09-1969

N.Tĩnh,,18,266

2421

Nguyễn Văn Xương

Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

4/4/1967

N.Tĩnh,,18,267

2422

Phạm Văn Cầu

Quỳnh Trùng, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

24-10-1969

N.Tĩnh,,18,268

2423

Bùi Đăng Tuấn

Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

29-06-1969

N.Tĩnh,,18,269

2424

Hồ Viết Trung

Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

12/9/1971

N.Tĩnh,,18,270

2425

Nguyễn Văn Đang

Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

1/10/1968

N.Tĩnh,,19,271

2426

Phan Văn Hạnh

, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

26-09-1969

N.Tĩnh,,19,272

2427

Lê Công Thiệu

Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

6/7/1967

N.Tĩnh,,19,273

2428

Ngô Văn Tuyến

Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

1/5/1972

N.Tĩnh,,19,274

2429

Lê Văn Tý

Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

19-11-1972

N.Tĩnh,,19,275

2430

Phan Thế Khiên

Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

26-06-1967

N.Tĩnh,,19,276

2431

Lê Ngọc Bản

Sơn Trà, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

25-03-1967

N.Tĩnh,,19,277

2432

Thái Bá Hợp

Quỳnh Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

4/10/1968

N.Tĩnh,,19,278

2433

Phan Văn Hộ

Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

3/4/1967

N.Tĩnh,,19,279

2434

Trịnh Xuân Nghi

An Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

10/6/1969

N.Tĩnh,,19,280

2435

Trần Đình Dân

Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

4/8/1970

N.Tĩnh,,19,281

2436

Nguyễn Hoàng

Nam Cát-Đại Thắng, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

24-04-1970

N.Tĩnh,,19,282

2437

Dương Minh Chương

Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

29-03-1969

N.Tĩnh,,19,283

2438

Cao Văn Trung

Châu Giang, Quỳ Hợp, Nghệ Tĩnh

Quỳ Hợp

7/4/1972

N.Tĩnh,,19,284

2439

Nguyễn Sơn Hải

Bình Hà, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

4/5/1969

N.Tĩnh,,19,285

2440

Trương Khắc Thắng

Thạch Môn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

23-08-1967

N.Tĩnh,,20,286

2441

Phạm Văn Tuyên

Diễn Viên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

28-06-1968

N.Tĩnh,,20,287

2442

Nguyễn Văn Châu

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

10/4/1967

N.Tĩnh,,20,288

2443

Nguyễn Đức Do

Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

7/5/1972

N.Tĩnh,,20,289

2444

Trịnh Xuân Nhì

An Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

10/6/1969

N.Tĩnh,,20,290

2445

Lê Trọng Phùng

Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

10/4/1968

N.Tĩnh,,20,291

2446

Vũ Xuân Thân

Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

24-01-1972

N.Tĩnh,,20,292

2447

Phùng Sỹ Phàng

Kỳ Hưng, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

Kỳ Anh

7/11/1971

N.Tĩnh,,20,293

2448

Nguyễn Trọng Triết

Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

16-02-1972

N.Tĩnh,,20,294

2449

Nguyễn Văn Hiên

Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

13-07-1971

N.Tĩnh,,20,295

2450

Nguyễn Văn Xương

Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh

Hưng Nguyên

16-06-1971

N.Tĩnh,,20,296

2451

Đậu Huy Sỹ

Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

1/3/1968

N.Tĩnh,,20,297

2452

Đặng Thị Xuân

Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Đô Lương

31-07-1969

N.Tĩnh,,20,298

2453

Trần Trọng Chương

Đồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

13-09-1967

N.Tĩnh,,20,299

2454

Trần Văn Đấu

Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

--

N.Tĩnh,,20,300

2455

Nguyễn Mạnh Tư

Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

5/10/1967

N.Tĩnh,,21,301

2456

Trần Thế Ngụ

Nam Yên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

24-06-1967

N.Tĩnh,,21,302

2457

Trần Hữu Mại

Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

24-04-1968

N.Tĩnh,,21,303

2458

Hồ Xuân Vĩnh

Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

10/3/1968

N.Tĩnh,,21,304

2459

Trần Văn Hai

Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

Kỳ Anh

4/11/1972

N.Tĩnh,,21,305

2460

Dương Huy Sùng

Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

4/3/1972

N.Tĩnh,,21,306

2461

Phạm Bá Thập

Hồng Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh

Can Lộc

9/12/1972

N.Tĩnh,,21,307

2462

Trần Duy Văn

Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

24-01-1972

N.Tĩnh,,21,308

2463

Văn Lợi

Hương Mai, Hương Khê, Nghệ Tĩnh

Hương Khê

--

N.Tĩnh,,21,309

2464

Nguyễn Bá Kiêm

Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

7/3/1968

N.Tĩnh,,21,310

2465

Nguyễn Trọng Nhượng

Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh

Anh Sơn

1/3/1968

N.Tĩnh,,21,311

2466

Trần Đức Thiên

Cẩm Giang, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

Cẩm Xuyên

3/4/1966

N.Tĩnh,,21,312

2467

Nguyễn Quốc Hợi

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

Nghi Lộc

3/6/1968

N.Tĩnh,,21,313

2468

Vũ Văn Trường

Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh

Kỳ Anh

--

N.Tĩnh,,21,314

2469

Dương Văn Vĩnh

Đại Nài-Thạch Hoà, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

--

N.Tĩnh,,21,315

2470

Trần Cư

, , Nghệ Tĩnh

 

2/7/1968

N.Tĩnh,,22,316

2471

Trần Trọng Điểm

Thạch Bàn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

Thạch Hà

26-06-1967

N.Tĩnh,,22,317

2472

Trần Trọng Tín

Nam Hồng, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

Nam Đàn

18-07-1968

N.Tĩnh,,22,318

2473

Hồ Quang Tiềng

Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

Quỳnh Lưu

14-10-1968

N.Tĩnh,,22,319

2474

Nguyễn Văn Nga

Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

1938

4/4/1967

N.Tĩnh,,22,321

2475

Nguyễn Thị Quyết

Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

 

7/12/1972

N.Tĩnh,,22,322

2476

Phùng Xăng

Đức Tân, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

 

10/4/1972

N.Tĩnh,,22,323

2477

Nguyễn Văn Thái

Đức Vĩnh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh

 

6/7/1966

N.Tĩnh,,22,324

2478

Võ Văn Hiển

Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ Tĩnh

 

25-07-1969

N.Tĩnh,,22,325

2479

Lê Xuân Bình

Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh

 

7/7/1967

N.Tĩnh,,22,326

2480

Phan Xuân Hồng

Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh

 

30-01-1972

N.Tĩnh,,22,327

2481

Nguyễn Đức Đô

Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh

 

6/3/1970

N.Tĩnh,,22,328

2482

Võ Văn Tân

Luân Mai, Tương Dương, Nghệ Tĩnh

 

25-10-1969

N.Tĩnh,,22,329

2483

Lê Ngọc Vấn

Thạch Đỉnh, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

 

14-03-1965

N.Tĩnh,,22,330

2484

Lê Kim Ngân

Đại Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh

 

31-07-1967

N.Tĩnh,,23,331

2485

Hà Đình Ngan

, Thọ Xuân, Thanh Hoá

 

21-03-1967

N.Tĩnh,,23,332

2486

Nguyễn Minh Hiên

Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

1938

30-03-1967

N.Tĩnh,,23,333

2487

Đậu Quang Thành

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh

 

9/7/1968

N.Tĩnh,,23,334

2488

Nguyễn Văn Chẳng

Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh

 

28-04-1969

N.Tĩnh,,23,335

2489

Nguyễn Khoa Lưu

Thạch Môn, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh

 

15-07-1970

N.Tĩnh,,23,335

2490

Trương Văn Việt

Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh

Nghĩa Đàn

4/7/1968

N.Tĩnh,,23,336

2491

Nguyễn Xuân Tá

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

3/5/1970

N.Tĩnh,,23,337

2492

Phạm Minh Thảo

Đông Thịnh, Ngọc Lạc, Thanh Hoá

Ngọc Lạc

3/8/1972

N.Tĩnh,,23,338

2493

Lê Ngọc Thu

Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh

Thanh Chương

7/3/1968

N.Tĩnh,,23,339

2494

Nguyễn Văn Toại

Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

6/3/1968

N.Tĩnh,,23,340

2495

Nguyễn Khoa Trường

Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ Tĩnh

Nghĩa Đàn

23-01-1969

N.Tĩnh,,23,341

2496

Nguyễn Hữu Uyển

Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

27-01-1969

N.Tĩnh,,23,342

2497

Lê Văn Tần

Hương Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh

Đô Lương

26-10-1969

N.Tĩnh,,23,343

2498

Trần Đình Quán

Sơn Diện, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh

Hương Sơn

31-07-1966

N.Tĩnh,,23,344

2499

Cao Đức Bình

Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh

Diễn Châu

9/9/1966

N.Tĩnh,,23,345