Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Gio Mỹ

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Mai Văn Phổ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1925

11/11/1948

C,,2,1

2

Dương Bá Lòng

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1962

24-12-1981

C,,2,2

3

Dương Bá Tiêm

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1929

--

C,,2,3

4

Dương Bá Trợ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1926

1/2/1950

C,,2,4

5

Hoàng Thị Lý

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1942

24-12-1971

C,,2,5

6

Dương Bá ái

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1939

15-02-1966

C,,2,6

7

Dương Thị Dỏ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1947

30-12-1970

C,,2,7

8

Mai Văn Hạ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1939

30-12-1972

C,,2,9

9

Dương Bá Dũng

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1955

30-10-1972

C,,3,10

10

Dương Thị Sen

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1952

30-10-1972

C,,3,11

11

Dương Bá Nga

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1930

1/7/1967

C,,3,12

12

Dương Thị Lợi

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1934

--

C,,3,13

13

Mai Văn Thuỵ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

20-12-1969

C,,3,14

14

Mai Thị Quốc

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1930

-1965

C,,3,15

15

Mai Văn Thi

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1921

5/1/1949

C,,3,16

16

Nguyễn Tá Y

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

--

C,,4,17

17

Mai Văn Thuỳ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

--

C,,4,18

18

Lê Văn Hoá

Đồng Tiến, ,

 

--

C,,4,19

19

Nguyễn Văn Sinh

, ,

 

--

C,,4,20

20

Trần Hữu Mai

, , Nghệ Tĩnh

 

--

C,,5,21

21

Đoàn Văn Sáng

, , Thanh Hoá

 

25-05-1972

C,,5,22

22

Trần Bình

, , Nghệ Tĩnh

 

--

C,,5,23

23

Hồ Mãi

, , Thanh Hoá

 

25-05-1972

C,,5,24

24

Nguyễn Tiến

, ,

 

--

C,,5,25

25

Nguyễn Thành

, , Thanh Hoá

 

--

C,,5,26

26

Nguyễn Cường

, , Hà Nội

 

--

C,,5,27

27

Trần Văn Qui

, An Thể, Hải Phòng

 

--

B,,1,28

28

Lê Mẩn

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1949

--

B,,2,29

29

Hoàng Đới

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1950

20-06-1971

A,,2,30

30

Lê Văn Sanh

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1946

11/1/1969

A,,2,31

31

Thái Thị Nậy

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1947

5/12/1968

A,,2,32

32

Thái Dục

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1945

5/12/1967

A,,2,33

33

Trương Thị Thơ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1951

27-7-1970

A,,2,34

34

Thái Thị Lê

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1948

8/12/1968

A,,2,35

35

Thái Bá Tụng

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1946

11/1/1969

A,,2,36

36

Thái Bá Quại

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1919

16-01-1967

A,,2,37

37

Trần Thị Hoa

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1948

5/12/1968

A,,3,38

38

Thái Bá Chứng

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1945

6/5/1970

A,,3,39

39

Nguyễn Thí

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1942

8/5/1967

A,,3,40

40

Lê Minh

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

5/1/1971

A,,3,41

41

Trần Văn Trai

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

10/7/1968

A,,3,42

42

Nguyễn Thị Chút

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1925

4/4/1973

A,,3,43

43

Lê Văn Đợi

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1946

4/4/1973

A,,4,44

44

Nguyễn Thị Tán

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

-1975

A,,4,45

45

Nguyễn Bốn

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1953

27-7-1972

A,,4,46

46

Nguyễn H Nguyên

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1927

3/9/1967

A,,4,47

47

Nguyễn Đẩu

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1912

24-04-1947

A,,4,48

48

Thái Hiệp

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1946

--

A,,4,49

49

Lê Văn Đỉu

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1945

1/9/1972

A,,4,50

50

Nguyễn Vui

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1946

27-9-1967

A,,4,51

51

Nguyễn Văn Cử

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1925

27-10-1950

A,,5,52

52

Nguyễn Lạo

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

2/11/1968

A,,5,53

53

Nguyễn Văn Dũng

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1946

5/9/1968

A,,5,54

54

Lê Thị Mỹ

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1937

16-02-1968

A,,5,55

55

Lê Thị TH Mai

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1947

9/7/1969

A,,5,56

56

Trần Xuân Tạc

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

 

--

A,,1,57

57

Lê Quang Thiệu

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1946

30-03-1972

A,,1,58

58

Trần Chiu

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1932

17-7-1974

A,,1,59

59

Nguyễn Bảo

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1948

28-12-1967

C,,1,60

60

Dương Bá Liên

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1930

16-03-1968

C,,1,61

61

Dương Bá Sáu

Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị

1943

19-9-1966

C,,1,62