Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái

 

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Võ Văn Phất

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1914

5/3/1952

,1,1,88

2

Ngô Văn Kiểm

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1932

22-09-1968

,1,1,89

3

Nguyễn Văn Pháp

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1924

1/5/1947

,1,1,90

4

Lâm Sơn Chí

, , Quảng Nam

1934

1967

,1,1,2

5

Hồ Sỹ Thắc

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1932

18-05-1966

,1,1,91

6

Lê Đức Kiểm

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1925

7/7/1948

,1,1,92

7

Phan Hữu Sính

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

13-10-1967

,1,1,93

8

Trần Văn Trúng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1924

25-06-1947

,1,2,94

9

Lê Văn Cân

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

22-05-1967

,1,2,95

10

Lê Trung Trưng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

7/2/1968

,1,2,96

11

Nguyễn Văn Thược

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1937

16-04-1970

,1,2,97

12

Nguyễn Văn Hoan

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

22-12-1965

,1,2,98

13

Trần Văn Kỷ

, Diễn Châu, Nghệ An

1940

1969

,1,3,1

14

Nguyễn Văn Diệu

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

28-01-1967

,1,3,99

15

Nguyễn Văn Đỉnh

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

25-02-1966

,1,3,100

16

Lê Văn Trinh

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

14-02-1968

,1,3,74

17

Ngô Thế Trường

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

14-08-1968

,1,3,112

18

Lê Sơn Quê

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

4/3/1968

,1,3,75

19

Trần Văn Lưu

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

30-12-1966

,1,3,113

20

Khương Trung Nhạc

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

14-06-1948

,1,3,76

21

Nguyễn Hữu An

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

6/6/1971

,1,4,77

22

Nguyễn Như Đúng

Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị

20-10-1944

18-07-1966

,1,4,78

23

Nguyễn Đức Trọng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

11/6/1968

,1,4,79

24

Lê Hồng Sắt

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

19-08-1964

,1,4,80

25

Nguyễn Lộc Đức

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

17-08-1967

,1,4,81

26

Lê Thanh Bường

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

1944

10/6/1964

,1,4,3

27

Trần Minh Sang

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

15-05-1970

,1,5,82

28

Nguyễn Quang Nại

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

28-01-1967

,1,5,83

29

Ngô Thế Mốc

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

14-03-1967

,1,5,84

30

Trần Thị Tỷ

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

1968

,1,5,86

31

Võ Văn Náo

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

21-11-1967

,1,5,87

32

Phan Công Man

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

28-01-1967

,1,5,85

33

Ngô Thế Hoè

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

27-09-1974

,1,6,101

34

Nguyễn Quang Diếp

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

6/12/1967

,1,6,80

35

Dương Xuân Tứ

, , Hà Tĩnh

1947

20-05-1967

,1,6,4

36

Hồ Văn Lộ

Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

13-08-1968

,1,6,61

37

Nguyễn Văn Trung

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

12/7/1970

,1,6,62

38

Nguyễn Quang Chư

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

7/10/1966

,1,6,63

39

Lê Đức Hoá

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1957

30-12-1981

,1,7,64

40

Lê Đức Thời

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1950

22-11-1972

,1,7,65

41

Nguyễn Văn Nượng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1956

12/9/1980

,1,7,107

42

Nguyễn Quang Tuấn

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1954

20-01-1973

,1,7,66

43

Nguyễn Xuân Thư

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1954

4/1/1973

,1,7,67

44

Nguyễn Quang Thái

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

17-03-1971

,1,7,68

45

Lê Công Tịnh

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1958

27-09-1979

,1,8,102

46

Nguyễn Quang Vĩnh

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1958

6/2/1979

,1,8,103

47

Nguyễn Hữu Thành

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1958

18-03-1981

,1,8,69

48

Hồ Sĩ Uỷ

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1960

1979

,1,8,104

49

Trần Văn Sâm

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1959

7/5/1981

,1,8,105

50

Nguyễn Quang Việt

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1959

21-01-1981

,1,8,106

51

Nguyễn Văn Tuyền

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1958

10/6/1968

,1,9,70

52

Nguyễn Quang Vinh

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

7/4/1967

,1,9,1

53

Trần Hữu Ky

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

18-08-1965

,1,9,72

54

Ngô Văn Huyên

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1959

15-02-1981

,1,9,108

55

Nguyễn Văn Hào

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1959

23-09-1980

,1,9,110

56

Nguyễn Văn Hành

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

2/8/1970

,1,9,110

57

Nguyễn Đình Tác

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

9/12/1969

,1,10,73

58

Lê Công Tâm

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1957

24-02-1979

,1,10,111

59

Nguyễn Hữu Hảo

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Aug-44

14-08-1967

,1,10,48

60

Trần Xuân Hoa

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

13-11-1966

,1,10,45

61

Trần Văn Điển

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

18-07-1968

,1,10,6

62

Nguyễn Khoắn

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

24-03-1967

,1,10,47

63

Lê Công Chuông

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

15-02-1967

,2,1,49

64

Lê Văn Cừ

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1909

25-01-1953

,2,1,50

65

Nguyễn Văn Khánh

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1913

25-01-1953

,2,1,51

66

Lê Phước Thược

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1922

11/10/1949

,2,1,52

67

Đào Kiên

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

12/6/1948

,2,1,53

68

Nguyễn Quang Tại

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

19-12-1951

,2,1,54

69

Trần Văn Giộng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1931

25-01-1953

,2,2,55

70

Trần Thị Tha

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

25-01-1953

,2,2,56

71

Trần Văn Phán

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1936

25-01-1953

,2,2,57

72

Nguyễn Quang Kiểm

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1922

20-04-1967

,2,2,58

73

Nguyễn Văn Thơ

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

30-05-1967

,2,2,59

74

Nguyễn Quang Điểm

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

8/12/1949

,2,2,30

75

Trần Như Mó

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

29-05-1965

,2,3,31

76

Nguyễn Văn Diệu

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1932

28-01-1967

,2,3,32

77

Nguyễn Văn Kình

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

29-05-1965

,2,3,33

78

Hồ Văn Đức

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

29-05-1965

,2,3,34

79

Võ Trọng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1934

29-05-1965

,2,3,35

80

Nguyễn Thoại

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

1933

29-05-1965

,2,3,36

81

Nguyễn Hữu Phiệt

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

29-05-1965

,2,4,37

82

Nguyễn Văn Khâu

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

30-05-1967

,2,4,38

83

Nguyễn Tiến Lực

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

12/7/1966

,2,4,39

84

Trần Văn Sồ

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

1/7/1966

,2,4,40

85

Lê Đức Thuộc

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

19-01-1968

,2,4,41

86

Nguyễn Văn Đương

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1915

28-04-1967

,2,4,42

87

Trần Chung

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

29-05-1965

,2,5,43

88

Võ Văn Lật

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1950

23-05-1967

,2,5,44

89

Nguyễn Quang Tiếp

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1955

26-04-1980

,2,5,15

90

Khương Trung Chữ

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1890

12/8/1948

,2,5,16

91

Nguyễn Tất Di

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1909

27-03-1947

,2,5,17

92

Nguyễn Văn Trí

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

9/8/1965

,2,5,18

93

Nguyễn Hữu Thung

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1911

21-01-1949

,2,6,19

94

Nguyễn Văn Thái

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

1/1/1948

,2,6,20

95

Trần Văn Phó

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1913

8/4/1947

,2,6,21

96

Khương Trung Hướng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1913

12/8/1948

,2,6,22

97

Ngô Thế Tân

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

21-07-1949

,2,6,23

98

Nguyễn Hữu Yên

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1915

5/3/1947

,2,6,24

99

Ngô Thế Tụng

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1924

25-01-1953

,2,7,25

100

Nguyễn Văn Khiêu

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1922

9/11/1950

,2,7,26

101

Nguyễn Văn Đạm

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

25-01-1953

,2,7,27

102

Lê Đức Thuần

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1913

3/7/1968

,2,7,28

103

Nguyễn Văn Đương

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

20-05-1967

,2,7,29

104

Nguyễn Văn Vinh

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1917

10/11/1967

,2,7,71

105

Nguyễn Văn Tín

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1912

13-08-1967

,2,8,2

106

Nguyễn Văn Song

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1922

20-05-1972

,2,8,3

107

Nguyễn Văn Xao

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

30-09-1980

,2,8,4

108

Trần Văn Triện

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

22-05-1967

,2,8,5

109

Trần Văn Diên

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1935

3/7/1968

,2,8,46

110

Nguyễn Hữu Lịch

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

11/5/1970

,2,8,7

111

Ngô Thị Tấn

10, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

23-07-1972

,2,9,8

112

Khương Thị Thát

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

20-07-1972

,2,9,9

113

Nguyễn Thị Thông

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

2/8/1966

,2,9,10

114

Nguyễn Hữu Phước

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

7/5/1968

,2,9,10

115

Nguyễn Thị Phó

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

2/8/1966

,2,9,11

116

Lê Đức Thương

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1955

25-07-1975

,2,9,13

117

Lê Hữu Sính

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

10/1/1968

,2,10,14