Qua đèo 700

Bình minh rạng chân trời Trường Sơn của ta ơi Núi rừng sao hùng vĩ Đỉnh 700 đây rồi.

 

Chao, đèo cao hiểm yếu
Dốc ngoặt gấp cheo leo
Bom giặc cày phá trụi
Xe ta băng qua đèo

Lại đi dưới đường dây
Cây cao xanh trùng điệp
Lim, sàng lẻ, lồ ô
Lá xanh như màu thép.

ĐẶNG TÍNH (*)

(*) Đại tá Đặng Tính - Chính ủy Bộ tư Lệnh Trường Sơn. Liệt sĩ hy sinh năm 1973