Danh sách Liệt sĩ tỉnh Quảng Trị yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn

 

Stt Tên Liệt sĩ Năm sinh Nguyên quán Ngày hi sinh Vị trí mộ
1 Cao Văn Bảy ---- Vĩnh Giang, Vĩnh Linh 01/02/1969 1, BTT,K3
2 Hoàng Xuân Hiên 1951 Vĩnh Long, Vĩnh Linh 16/11/1972 1,K,8
3 Hoàng Xuân Thế 1933 Quyết Thắng, Vĩnh Linh 25/04/1966 1,Z,3
4 Hồ Bá Cự 1952 Vĩnh Long, Vĩnh Linh 06/03/1972 1,M,6
5 Hồ Khương 1940 A Vao, Đakrông 23/07/1963 1,N,2
6 Lê Minh Hai ---- Vĩnh Long, Vĩnh Linh 06/03/1972 1,K,7
7 Lê Quang Đình 1929 Hải Quy, Hải Lăng 28/06/1971 1,N,6
8 Lê Văn Sói 1945 Triệu Trạch, Triệu Phong 17/05/1971 1,T,9
9 Nguyễn Công Quyền 1934 Vĩnh Nam, Vĩnh Linh 07/03/1970 1,O,4
10 Nguyễn Hồng Cơ 1939 Triệu Tài, Triệu Phong 04/02/1969 1,E,9
11 Nguyễn Minh Tuấn 1946 Vĩnh Mốc, Vĩnh Linh 30/10/1969 1,L,2
12 Nguyễn Sỹ Chít 1945 Vĩnh Kim, Vĩnh Linh 01/02/1970 1,L,10
13 Nguyễn Văn Cư 1948 Triệu Vân, Triệu Phong 23/12/1972 1,M,1
14 Nguyễn Văn Cải 1933 Vĩnh Kim, Vĩnh Linh 05/05/1969 1, U,10
15 Nguyễn Văn Kiền 1944 Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh 13/11/1972 1,O,5
16 Nguyễn Văn Quật 1929 Triệu Giang, Triệu Phong 30/08/1971 1,M,4
17 Nguyễn Đức On 1931 Hải Trường, Hải Lăng 20/12/1970 1,G,8
18 Ngô Quang Phè 1946 Vĩnh Giang, Vĩnh Linh 13/01/1969 1, L,10
19 Ngô Văn Định 1945 Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh 26/09/1969 1,K,2
20 Trần Bá Đàn 1933 Triệu Hòa, Triệu Phong 21/01/1968 1,L,10
21 Trần Văn Quý 1946 Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh 03/06/1970 1,M,8
22 Võ Công Ánh 1946 Hải An, Hải Lăng 09/03/1971 1, L,4