Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh 2

 

251

Phan Sức

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

6/11/1967

BTT,BTT,18,310

252

Lê Văn Rồng

Vĩnh Thuỉy, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

16-11-1966

BTT,BTT,18,311

253

Cao Duy Kỳ

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

10/1/1954

BTT,BTT,18,312

254

Lê Thiết

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

30-01-1950

BTT,BTT,18,313

255

Lê Văn Liễm

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

10/12/1967

BTT,BTT,18,314

256

Hoàng Văn Huyên

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

26-08-1972

BTT,BTT,18,315

257

Nguyễn Văn Sáu

Tuy Hoà, Tuy Phước, Bình Định

 

7/5/1967

BTT,BTT,18,316

258

Trần Văn Lộc

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

24-12-1967

BTT,BTT,18,317

259

Lê Văn Hiến

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

10/7/1967

BTT,BTT,18,318

260

Tạ Thị Hiển

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

10/11/1967

BTT,BTT,18,319

261

Tạ Thừa

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1919

6/6/1950

BTT,BTT,18,320

262

Hà Kế

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1925

27-06-1950

BTT,BTT,18,321

263

Trần Hữu Hiền

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1931

2/4/1968

BTT,BTT,19,322

264

Đào Văn Quỳnh

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

10/10/1964

BTT,BTT,19,323

265

Trần Thị Liểu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1950

28-02-1968

BTT,BTT,19,324

266

Phạm Quế

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

14-10-1950

BTT,BTT,19,325

267

Hồ Hữu Sửu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1950

9/11/1972

BTT,BTT,19,326

268

Trần Văn Lam

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1925

21-11-1973

BTT,BTT,19,327

269

Trần Văn Con

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

10/8/1968

BTT,BTT,19,328

270

Trần Đại

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1934

3/3/1954

BTT,BTT,19,329

271

Lê Văn Trung

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

20-10-1949

BTT,BTT,19,330

272

Bùi Quang Xính

Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

 

29-11-1966

BTT,BTT,19,331

273

Đồng chí : Thuật

, Cam Lộ, Quảng Trị

1918

15-04-1954

BTT,BTT,19,332

274

Lê Kế

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

7/8/1968

BTT,BTT,19,333

275

Hồ Đây

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

27-03-1953

BTT,BTT,19,334

276

Nguyễn Thị Xoa

Phong Hoà, Phong Điền, Thừa Thiên-Huế

 

26-08-1972

BTT,BTT,19,335

277

Nguyễn Hữu ổi

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1904

23-08-1952

BTT,BTT,19,336

278

Trần Mậu Khâm

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1905

20-04-1947

BTT,BTT,19,337

279

Nguyễn Xuân Tựu

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

6/6/1968

BTT,BTT,19,338

280

Hà Tường

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

-1961

BTT,BTT,19,339

281

Trần Hữu Đoá

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

10/2/1968

BTT,BTT,20,340

282

Nguyễn Khiêu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

13-04-1967

BTT,BTT,20,341

283

Trần Văn Lựu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

-1953

BTT,BTT,20,342

284

Phạm Lanh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1899

12/12/1948

BTT,BTT,20,343

285

Hồ Hữu Nẩm

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

20-05-1967

BTT,BTT,20,344

286

Trần Hữu Đào

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,20,345

287

Hồ Hữu Sắt

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

15-11-1966

BTT,BTT,20,346

288

Phan Ngọc Xuân

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

20-11-1950

BTT,BTT,20,347

289

Nguyễn Huy Đồng

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

1948

16-11-1966

BTT,BTT,20,348

290

Nguyễn Quang Nguyên

Vĩnh  Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

27-06-1968

BTT,BTT,20,349

291

Trần Văn Hiếu

Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị

 

17-02-1968

BTT,BTT,20,350

292

Trần Thị Thí

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

18-12-1950

BTT,BTT,20,351

293

Nguyễn Văn Bảng

Cam Giang, Cam Lộ, Quảng Trị

 

18-03-1973

BTT,BTT,20,352

294

Hồ Ngoan

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

13-03-1954

BTT,BTT,20,353

295

Nguyễn Hữu Đào

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

14-04-1968

BTT,BTT,20,354

296

Nguyễn Xuân Bạo

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1908

8/10/1948

BTT,BTT,20,355

297

Nguyễn Xuân Tuyền

Vĩnh nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1934

10/5/1966

BTT,BTT,20,356

298

Tạ Gà

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1914

24-05-1947

BTT,BTT,20,357

299

Đặng Thập Lục

Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

15-05-1968

BTT,BTT,21,358

300

Văn Ngọc Minh

, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

7/8/1969

BTT,BTT,21,359

301

Nguyễn Văn Dư

Quảng Trung, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

21-07-1969

BTT,BTT,21,360

302

Hoàng An

Trung hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

12/12/1969

BTT,BTT,21,361

303

Trần Hải Vân

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

6/1/1968

BTT,BTT,21,362

304

Châu Hải Nam

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1936

20-11-1967

BTT,BTT,21,363

305

Hồ Hữu  Thừa

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

20-04-1971

BTT,BTT,21,364

306

Trần Văn Thao

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

18-05-1967

BTT,BTT,21,365

307

Đỗ Văn Miền

Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

11/9/1969

BTT,BTT,21,366

308

Nguyễn Thiệt

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1916

27-03-1947

BTT,BTT,21,367

309

Lê Phước khởi

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

7/3/1953

BTT,BTT,21,368

310

Nguyễn Văn Thương

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

22-10-1968

BTT,BTT,21,369

311

Lưu Hưng Thuần

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

30-10-1967

BTT,BTT,21,370

312

Nguyễn Vỹ

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1900

-1955

BTT,BTT,21,372

313

Cao Duy Thương

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

31-10-1967

BTT,BTT,21,373

314

Nguyễn Trần

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

28-08-1948

BTT,BTT,21,374

315

Lê Thị Kỉnh

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

9/6/1947

BTT,BTT,21,375

316

Nguyễn Văn Chất

Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị

1928

18-07-1966

BTT,BTT,22,376

317

Nguyễn Văn Vinh

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

-1977

BTT,BTT,22,377

318

Vũ Văn Tuyến

Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

25-09-1969

BTT,BTT,22,378

319

Trần Văn Hữu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

23-12-1967

BTT,BTT,22,379

320

Trần Văn Luận

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

5/11/1966

BTT,BTT,22,380

321

Phan Quyệt

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1918

10/11/1948

BTT,BTT,22,381

322

Hồ Hữu Dương

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

27-10-1967

BTT,BTT,22,382

323

Trương Thưởng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1937

28-03-1968

BTT,BTT,22,383

324

Trần Đình Sọt

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

18-06-1969

BTT,BTT,22,384

325

Trần Trá

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1922

19-04-1948

BTT,BTT,22,385

326

Nguyễn Văn Đường

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

16-05-1971

BTT,BTT,22,386

327

Dương Ngọc Quyên

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

24-06-1967

BTT,BTT,22,387

328

Lưu Văn Sử

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1949

BTT,BTT,22,388

329

Trần Đức Phi

Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1917

10/10/1948

BTT,BTT,22,389

330

Lê Vĩnh Trung

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

30-07-1972

BTT,BTT,22,390

331

Võ Văn Duy

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

15-12-1949

BTT,BTT,22,391

332

Trần Ngạn

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

2/12/1952

BTT,BTT,22,392

333

Trần Đức Cổn

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

16-10-1964

BTT,BTT,22,393

334

Dương Khoa

Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

18-08-1968

BTT,BTT,23,394

335

Dương Hữu Thắng

, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

4/3/1967

BTT,BTT,23,395

336

Phạm Hiến

Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

21-09-1967

BTT,BTT,23,396

337

Trần Hữu Hồng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

4/11/1967

BTT,BTT,23,397

338

Trần Thành

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

15-06-1968

BTT,BTT,23,398

339

Bùi Văn Giỏ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

1/9/1967

BTT,BTT,23,399

340

Nguyễn Văn Thành

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

10/2/1968

BTT,BTT,23,400

341

Trương Công Kiệm

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1955

9/3/1975

BTT,BTT,23,401

342

Dương Hồng Đức

Vĩnh Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

12/6/1969

BTT,BTT,23,402

343

Trần Diễn

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

12/10/1966

BTT,BTT,23,403

344

Nguyễn Văn Tình

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

21-12-1966

BTT,BTT,23,404

345

Nguyễn Cựu

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

19-07-1954

BTT,BTT,23,405

346

Lưu Văn Hứa

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1933

17-02-1954

BTT,BTT,23,406

347

Nguyễn Văn Tuyên

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1920

10/11/1950

BTT,BTT,23,407

348

Trần Đức Thể

Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1922

30-05-1972

BTT,BTT,23,408

349

Võ Văn Thi

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1924

4/7/1947

BTT,BTT,23,409

350

Trần Trọng Quát

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

28-09-1967

BTT,BTT,23,410

351

Lê Thuỵ

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

5/7/1950

BTT,BTT,23,411

352

Nguyễn Bình

, , Quảng Bình

 

21-09-1969

BTT,BTT,24,412

353

Hoàng Minh Thao

Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

5/4/1967

BTT,BTT,24,413

354

Phạm Thành Luân

, Bố Trạch, Quảng Bình

 

11/6/1969

BTT,BTT,24,414

355

Trần Hào

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

21-12-1967

BTT,BTT,24,415

356

Trần Lượng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

26-05-1954

BTT,BTT,24,416

357

Trần Kiều

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1954

BTT,BTT,24,417

358

Phan Xá

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

5/6/1949

BTT,BTT,24,418

359

Trương Chút

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

4/4/1967

BTT,BTT,24,419

360

Đinh Tiến Trị

Tân Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 

17-06-1969

BTT,BTT,24,420

361

Trần Nguyên

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1937

7/7/1966

BTT,BTT,24,421

362

Lê Văn Sáng

Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

18-07-1968

BTT,BTT,24,422

363

Nguyễn Văn Dơn

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

17-03-1971

BTT,BTT,24,423

364

Nguyễn Văn Trừ

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1910

26-06-1967

BTT,BTT,24,424

365

Trần Văn Bốn

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

23-09-1969

BTT,BTT,24,425

366

Lê Văn Nước

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

9/10/1968

BTT,BTT,24,426

367

Hồ Văn Trâm

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1918

20-02-1949

BTT,BTT,24,427

368

Nguyễn Duy Nguyên

Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

29-05-1971

BTT,BTT,24,428

369

Lê Xuân Niên

, Bố Trạch, Quảng Bình

 

21-09-1971

BTT,BTT,25,429

370

Nguyễn Nghề

, Bố Trạch, Quảng Bình

 

18-08-1968

BTT,BTT,25,430

371

Nguyễn Hữu Ân

Thạch Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

14-07-1969

BTT,BTT,25,431

372

Trần Dần

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

2/5/1950

BTT,BTT,25,432

373

Trần Liễn

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

11/4/1947

BTT,BTT,25,433

374

Trần Trọng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

12/10/1967

BTT,BTT,25,434

375

Dương Văn Giải

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

14-07-1967

BTT,BTT,25,435

376

Trần Văn Niệm

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

30-11-1946

BTT,BTT,25,436

377

Cao Xuân Biếu

Trung Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình

 

21-02-1968

BTT,BTT,25,437

378

Trần Thị Nồng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1933

5/12/1951

BTT,BTT,25,438

379

Nguyễn Đức Sánh

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

1/11/1967

BTT,BTT,25,439

380

Hoàng Văn Lượng

Cam Thuỷ, Đông Hà, Quảng Trị

1920

7/7/1968

BTT,BTT,25,440

381

Bùi Ngọc Ban

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1936

10/4/1965

BTT,BTT,25,441

382

Trần Trọng Bê

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

25-04-1972

BTT,BTT,25,442

383

Võ Văn Thiệu

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

 

1967

BTT,BTT,25,443

384

Hồ Hữu Mãi

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

12/11/1979

BTT,BTT,25,444

385

Nguyễn Văn Đỉnh

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1935

17-11-1967

BTT,BTT,25,445

386

Nguyễn Văn Tường

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

13-10-1968

BTT,BTT,25,446

387

Nguyễn Thị Toàn

Đồng Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

22-02-1967

BTT,BTT,26,447

388

Nguyễn Văn Đôn

, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

7/8/1969

BTT,BTT,26,448

389

Trần Chứng

Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

18-08-1969

BTT,BTT,26,449

390

Trần Nguỳ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1918

14-06-1952

BTT,BTT,26,450

391

Trần Hý

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1914

11/5/1947

BTT,BTT,26,451

392

Lê Phước Chuyên

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

15-01-1968

BTT,BTT,26,452

393

Ngô Kim Trọng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

24-01-1968

BTT,BTT,26,454

394

Hà Công Quảng

Hàm Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

17-06-1969

BTT,BTT,26,455

395

Trần Mậu Dựng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

23-03-1947

BTT,BTT,26,456

396

Trần Xuân Hải

, Minh Hoá, Quảng Bình

 

-1978

BTT,BTT,26,457

397

Nguyễn Xuân Sang

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1917

10/7/1968

BTT,BTT,26,458

398

Tạ Văn Ngô

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

15-07-1967

BTT,BTT,26,459

399

Tạ Thái

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1920

13-01-1968

BTT,BTT,26,460

400

Lê Văn Đạt

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

10/9/1967

BTT,BTT,26,461

401

Trần Văn Thắng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1955

5/12/1979

BTT,BTT,26,462

402

Nguyễn Văn Sỹ

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1960

1/3/1979

BTT,BTT,26,463

403

Trần Trọng Đoài

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

1/2/1966

BTT,BTT,26,464

404

Vũ Văn Toán

T.Lương, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

--

BTT,BTT,27,465

405

Lê Văn Ngẫu

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

 

7/8/1969

BTT,BTT,27,466

406

Định Xuân Hội

Hương Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

7/12/1972

BTT,BTT,27,467

407

Trần Hữu Đản

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

4/4/1950

BTT,BTT,27,468

408

Ngô Hồ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1910

3/6/1947

BTT,BTT,27,469

409

Lê Xao

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

12/11/1949

BTT,BTT,27,470

410

Trần Phước Chiến

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

23-02-1968

BTT,BTT,27,471

411

Võ Văn Hồng

Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị

1937

21-08-1967

BTT,BTT,27,472

412

Nguyễn Hữu Nảng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

26-10-1948

BTT,BTT,27,473

413

Trần Mậu Dửng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

21-12-1966

BTT,BTT,27,473

414

Lê Văn Sưa

, Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế

 

--

BTT,BTT,27,474

415

Võ Văn Vọng

, Triệu Hải, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,27,475

416

Tạ Văn Trực

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

6/11/1967

BTT,BTT,27,476

417

Nguyễn Nghiểm

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1900

-1950

BTT,BTT,27,477

418

Lê Văn Đính

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

26-07-1967

BTT,BTT,27,478

419

Đỗ Công Sàn

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1925

7/2/1968

BTT,BTT,27,479

420

Nguyễn Thị Chí

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

17-04-1968

BTT,BTT,27,480

421

Trần Văn Sinh

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

5/5/1966

BTT,BTT,27,481

422

Lê Quỳnh

Cam Giang, Cam Lộ, Quảng Trị

 

30-04-1968

BTT,BTT,28,482

423

Thái Văn Bùi

, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

16-06-1970

BTT,BTT,28,483

424

Võ Khắc Sản

, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

7/8/1969

BTT,BTT,28,489

425

Trần Thị Hiền

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

23-12-1967

BTT,BTT,28,490

426

Nguyễn Văn Thái

Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị

1927

20-10-1953

BTT,BTT,28,491

427

Nguyễn Thành Đơn

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

20-05-1970

BTT,BTT,28,492

428

Nguyễn Văn Tịch

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

1925

3/1/1966

BTT,BTT,28,493

429

Hoàng Phi Phụng

Võ Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

27-06-1969

BTT,BTT,28,495

430

Nguyễn Văn Sưa

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

28-10-1947

BTT,BTT,28,496

431

Lê Quang Duyên

, Hải Lăng, Quảng Trị

1930

10/12/1966

BTT,BTT,28,497

432

Nguyễn Quang Phúc

, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

--

BTT,BTT,28,498

433

Nguyễn Quốc

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

19-11-1967

BTT,BTT,28,499

434

Thái Nhật

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

19-04-1947

BTT,BTT,28,500

435

Đào Văn Nồi

Quảng Hoà, Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế

 

1948

BTT,BTT,28,501

436

Đỗ Công Dương

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

17-10-1949

BTT,BTT,28,502

437

Trần Văn Thanh

, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

7/1/1968

BTT,BTT,28,503

438

Trần Vọng

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1908

-1952

BTT,BTT,28,504

439

Nguyễn Hữu Thí

Lệ Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

17-07-1968

BTT,BTT,29,505

440

Trần Công Xã

Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

18-08-1968

BTT,BTT,29,506

441

Nguyễn Dy

, Bố Trạch, Quảng Bình

 

18-08-1968

BTT,BTT,29,507

442

Ngô Chưu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1947

BTT,BTT,29,508

443

Nguyễn Văn Chút

Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị

1943

27-07-1967

BTT,BTT,29,509

444

Trần Đăng Khoa

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1939

8/7/1967

BTT,BTT,29,510

445

Nguyễn Lai

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

23-05-1947

BTT,BTT,29,511

446

Nguyễn Mạc

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

11/3/1952

BTT,BTT,29,512

447

Võ Văn Quảng

Vạn Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

3/6/1969

BTT,BTT,29,513

448

Trần Trọng Hưng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

5/9/1948

BTT,BTT,29,514

449

Nguyễn Văn Hiên

Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

2/9/1967

BTT,BTT,29,515

450

Trần Hữu Cường

, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

9/4/1971

BTT,BTT,29,516

451

Võ út

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

3/7/1968

BTT,BTT,29,517

452

Hoàng Diễn

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

-1961

BTT,BTT,29,518

453

Trần Trung Chiến

, Bố Trạch, Quảng Bình

 

15-12-1972

BTT,BTT,29,519

454

Nguyễn Quang Lan

Phú Lễ, Phú Diễn, Thừa Thiên-Huế

 

15-12-1972

BTT,BTT,29,520

455

Hoàng Đình Vệ

, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế

 

--

BTT,BTT,29,521

456

Thái Hành

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1932

5/5/1966

BTT,BTT,29,522

457

Nguyễn Ngọc Viên

, Bố Trạch, Quảng Bình

 

18-08-1969

BTT,BTT,30,523

458

Lê Hữu Huỳnh

Vạn Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

--

BTT,BTT,30,524

459

Nguyễn Sinh Lý

H.Tuyên, Minh Hoá, Quảng Bình

 

7/8/1969

BTT,BTT,30,525

460

Trần Thị Giáo

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

20-05-1967

BTT,BTT,30,526

461

Ngô Châu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

20-05-1967

BTT,BTT,30,527

462

Ngô Kham

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1919

2/8/1947

BTT,BTT,30,528

463

Nguyễn Văn Tuyên

Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

2/7/1968

BTT,BTT,30,529

464

Nguyễn ích

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1918

30-08-1947

BTT,BTT,30,530

465

Dương Văn Sếp

, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 

12/6/1969

BTT,BTT,30,531

466

Trần Thị Chút

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1936

19-07-1966

BTT,BTT,30,532

467

Nguyễn Văn Cam

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,30,533

468

Nguyễn Kim An

, Đồng Hới, Quảng Bình

 

5/8/1971

BTT,BTT,30,534

469

Nguyễn Nam

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

3/7/1968

BTT,BTT,30,535

470

Trần Cách

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1935

10/10/1968

BTT,BTT,30,536

471

Phạm Đạt

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

19-12-1966

BTT,BTT,30,537

472

Nguyễn Quang Độ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1920

12/7/1949

BTT,BTT,30,538

473

Lê Tiến Lai

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,30,539

474

Thái Văn Hiến

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

6/5/1966

BTT,BTT,30,540

475

Phan Thị Xuân

Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

8/8/1972

BTT,BTT,31,541

476

Nguyễn Yên Thành

Quảng Phong, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

6/4/1970

BTT,BTT,31,543

477

Thái Thị Đào

Ngư Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

11/6/1972

BTT,BTT,31,543

478

Nguyễn Nhơn

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1937

12/2/1968

BTT,BTT,31,544

479

Phan Văn Nghĩa

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

21-01-1968

BTT,BTT,31,545

480

Ngô Sĩ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

20-06-1952

BTT,BTT,31,546

481

Trần Văn Đường

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1952

BTT,BTT,31,547

482

Lê Tiến Ngọc

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

16-10-1964

BTT,BTT,31,548

483

Trần Đức Tứ

Phước Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 

12/6/1969

BTT,BTT,31,549

484

Trần Trọng Đạt

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1896

1947

BTT,BTT,31,550

485

Nguyễn Văn Sự

Quảng Hoá, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

--

BTT,BTT,31,551

486

Đỗ Kiêm

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1920

11/10/1950

BTT,BTT,31,552

487

Trần Mậu Mạnh

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

31-01-1973

BTT,BTT,31,553

488

Hoàng Văn Thiệu

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

10/10/1968

BTT,BTT,31,554

489

Dương Văn Nghi

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

4/4/1972

BTT,BTT,31,555

490

Thái Văn Gương

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

29-01-1968

BTT,BTT,31,556

491

Trần Thị Hán

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

5/11/1967

BTT,BTT,31,557

492

Nguyễn Mạnh Hùng

, Đồng Hới, Quảng Bình

 

6/6/1972

BTT,BTT,32,558

493

Ngô Rớt

Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

18-08-1969

BTT,BTT,32,559

494

Nguyễn Thanh Hải

, Bố Trạch, Quảng Bình

 

22-08-1969

BTT,BTT,32,560

495

Nguyễn Xuân Thành

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

29-09-1964

BTT,BTT,32,561

496

Phạm Quang Đính

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1954

4/3/1972

BTT,BTT,32,562

497

Hồ Hữu Chương

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

20-07-1966

BTT,BTT,32,563

498

Nguyễn Văn Chiến

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

9/2/1954

BTT,BTT,32,564

499

Trần Hữu Đào

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1947

BTT,BTT,32,565