Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh 3

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

500

Võ Văn Thi

Hải Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

7/6/1969

BTT,BTT,32,566

501

Phạm Văn Thuần

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

13-09-1950

BTT,BTT,32,567

502

Nguyễn Viết Thuấn

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

22-05-1967

BTT,BTT,32,568

503

Hồ Phát

Hướng Lập, Hướng Hoá, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,32,569

504

Nguyễn Mai

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

2/8/1947

BTT,BTT,32,570

505

Trần Trà

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

-1952

BTT,BTT,32,571

506

Tạ Quang Hào

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

10/11/1967

BTT,BTT,32,572

507

Nguyễn Văn Nông

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1931

28-02-1967

BTT,BTT,32,573

508

Trần Văn Thiên

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

22-01-1968

BTT,BTT,32,574

509

Trần Trung Xác

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1914

15-10-1951

BTT,BTT,32,575

510

Nguyễn Văn Chút

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

2/4/1968

BTT,BTT,32,576

511

Phan Văn Cốc

Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

-1974

BTT,BTT,33,577

512

Nguyễn Tiến Nghĩa

Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

14-04-1969

BTT,BTT,33,578

513

Lê Hữu Bách

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

13-05-1954

BTT,BTT,33,579

514

Phan Lâm

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

6/4/1946

BTT,BTT,33,580

515

Trần Văn Giỏi

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1950

15-03-1968

BTT,BTT,33,581

516

Lê Thược

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1914

3/4/1950

BTT,BTT,33,582

517

Trần Hữu Hạt

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

23-10-1966

BTT,BTT,33,583

518

Trần Lương Lãm

Xuân Hoà, Gio Linh, Quảng Trị

 

4/1/1969

BTT,BTT,33,584

519

Nguyễn Hữu Cận

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1922

30-11-1972

BTT,BTT,33,585

520

Nguyễn Viết Chỉ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

5/8/1967

BTT,BTT,33,586

521

Nguyễn Ngọc Tai

Đức Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

 

--

BTT,BTT,33,587

522

Nguyễn Văn Sơn

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

28-07-1967

BTT,BTT,33,588

523

Nguyễn Văn Ngọc

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

6/6/1954

BTT,BTT,33,589

524

Hoàng Kia

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1928

5/5/1951

BTT,BTT,33,590

525

Hoàng Văn Hai

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

1/11/1967

BTT,BTT,33,591

526

Trần Cước

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1932

4/1/1951

BTT,BTT,33,593

527

Phạm Văn Ngọc

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

13-11-1948

BTT,BTT,34,506

528

Trần Văn Quý

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

2/10/1968

BTT,BTT,34,594

529

Nguyễn Văn Long

, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

6/8/1971

BTT,BTT,34,595

530

Nguyễn Lương Tùng

Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

8/8/1972

BTT,BTT,34,596

531

Phùng Ngọc Hoằng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1/9/1950

BTT,BTT,34,597

532

Phan Chiểu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

23-01-1949

BTT,BTT,34,598

533

Trần Hữu Lan

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1932

16-08-1972

BTT,BTT,34,599

534

Lê Quang Điệu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

21-06-1971

BTT,BTT,34,600

535

Phan Dẫn

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

29-12-1953

BTT,BTT,34,601

536

Nguyễn Văn Nhượng

Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

17-06-1969

BTT,BTT,34,602

537

Trần Thằng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

24-04-1961

BTT,BTT,34,603

538

Nguyễn Hữu Màng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

25-03-1969

BTT,BTT,34,604

539

Trương Quang Thấn

Quảng Phú, Quảng trạch, Quảng Bình

 

30-01-1971

BTT,BTT,34,605

540

Nguyễn Yết

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

-1959

BTT,BTT,34,607

541

Hoàng Càng

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1910

11/2/1947

BTT,BTT,34,608

542

Đỗ Văn Cường

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1960

9/1/1979

BTT,BTT,34,609

543

Lê Hát

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

10/2/1947

BTT,BTT,34,610

544

Trần Văn Cầm

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

18-03-1968

BTT,BTT,35,611

545

Đinh Xuân Hùng

Thanh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

10/6/1972

BTT,BTT,35,612

546

Nguyễn Văn Thương

Cam Lễ, Triệu Hải, Quảng Trị

 

23-06-1968

BTT,BTT,35,613

547

Trần Thanh Tùng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

12/8/1968

BTT,BTT,35,614

548

Phan Huỳnh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

4/3/1954

BTT,BTT,35,615

549

Trần Văn Diên

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1914

15-10-1949

BTT,BTT,35,616

550

Hồ Hữu Trợ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1958

20-01-1979

BTT,BTT,35,617

551

Nguyễn Giao

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1934

BTT,BTT,35,618

552

Hồ Hữu Sửu

Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

7/6/1969

BTT,BTT,35,619

553

Trần Nảo

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

16-08-1967

BTT,BTT,35,620

554

Trần Mậu Sỹ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

22-03-1968

BTT,BTT,35,621

555

Đỗ Huy Cảnh

Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

30-07-1971

BTT,BTT,35,622

556

Phan Văn Hành

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1910

22-12-1967

BTT,BTT,35,623

557

Nguyễn Đính

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

2/8/1947

BTT,BTT,35,624

558

Hoàng Miên

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1915

24-05-1947

BTT,BTT,35,625

559

Nguyễn Hồng Thái

TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

8/8/1972

BTT,BTT,35,626

560

Trần Văn Hảo

Quảng Ninh, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

9/4/1972

BTT,BTT,35,627

561

Đặng Hữu Hội

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1953

22-11-1967

BTT,BTT,35,628

562

Nguyễn Văn Tiễn

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1905

25-05-1968

BTT,BTT,36,629

563

Phan Bá Tấn

Phong Dịch, Hương Điền, Thừa Thiên-Huế

 

2/9/1967

BTT,BTT,36,630

564

Hồ Quốc Khánh

Phong Thuỷ, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

26-09-1968

BTT,BTT,36,631

565

Lê Xuân Xanh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

16-02-1968

BTT,BTT,36,632

566

Phan Công Tấn

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

22-06-1966

BTT,BTT,36,633

567

Trần Giao

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1/8/1953

BTT,BTT,36,634

568

Trần Tuyên

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1901

12/10/1966

BTT,BTT,36,635

569

Trần Tứ

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

16-06-1969

BTT,BTT,36,636

570

Tạ Quang Trọng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1952

7/8/1972

BTT,BTT,36,637

571

Tạ Văn Quy

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

26-07-1967

BTT,BTT,36,638

572

Trần Mậu Thuấn

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

11/11/1966

BTT,BTT,36,639

573

Lê Văn Dự

Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

6/6/1971

BTT,BTT,36,640

574

Võ Đại

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1920

26-09-1951

BTT,BTT,36,641

575

Ngô Văn Kiều

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

5/3/1947

BTT,BTT,36,642

576

Phạm Nguyễn

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1920

16-11-1967

BTT,BTT,36,643

577

Hoàng Văn Thị

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1923

22-02-1958

BTT,BTT,36,644

578

Nguyễn Trạm

Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1913

12/4/1947

BTT,BTT,36,645

579

Phạm Duy Hoè

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

22-01-1967

BTT,BTT,36,646

580

Nguyễn Văn Tào

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1912

25-10-1950

BTT,BTT,37,647

581

Đinh Thị Mục

Thanh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

10/6/1972

BTT,BTT,37,648

582

Lê Văn Sinh

Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1952

-1970

BTT,BTT,37,649

583

Võ Luyện

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1932

19-05-1954

BTT,BTT,37,650

584

Phan Công Hiền

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

15-08-1967

BTT,BTT,37,651

585

Trần Văn Các

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1918

2/5/1954

BTT,BTT,37,652

586

Nguyễn Thị Quyên

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

16-08-1967

BTT,BTT,37,653

587

Dương Văn Thoại

Thanh Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 

13-06-1969

BTT,BTT,37,654

588

Tạ Trẩm

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1933

20-03-1954

BTT,BTT,37,655

589

Trần Não

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

16-08-1967

BTT,BTT,37,656

590

Trần Đình Dạng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1902

15-01-1948

BTT,BTT,37,657

591

Nguyễn Văn Nay

Kim Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

1971

BTT,BTT,37,658

592

Hồ Chí Tấn

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

1933

23-07-1972

BTT,BTT,37,659

593

Trần Hữu Trí

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

10/11/1967

BTT,BTT,37,660

594

Lê Văn Hoằng

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

10/4/1972

BTT,BTT,37,661

595

Hoàng Văn Thành

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1962

11/1/1984

BTT,BTT,37,662

596

Nguyễn Hữu Học

Thị Trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

16-11-1947

BTT,BTT,37,663

597

Nguyễn Thị Lạng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

5/4/1967

BTT,BTT,38,664

598

Đoàn Văn Việt

Nam Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

 

4/4/1969

BTT,BTT,38,665

599

Lê Văn Ràm

Phong Thái, Hương Điền, Thừa Thiên-Huế

 

2/7/1968

BTT,BTT,38,666

600

Đỗ Hữu Đức

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

12/12/1968

BTT,BTT,38,667

601

Phan Thị Giao

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

19-06-1968

BTT,BTT,38,668

602

Nguyễn Thị Mãy

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

28-06-1948

BTT,BTT,38,669

603

Lê Văn Xướng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

15-03-1968

BTT,BTT,38,670

604

Lê Đình Nghinh

Quảng Phước, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

13-06-1969

BTT,BTT,38,671

605

Trần Xút

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

14-07-1949

BTT,BTT,38,672

606

Trần Văn Thí

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

9/11/1967

BTT,BTT,38,673

607

Trần Văn Thể

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,38,673

608

Phạm Đăng Thịnh

Thái Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 

8/3/1967

BTT,BTT,38,674

609

Võ Văn Phong

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

26-09-1951

BTT,BTT,38,675

610

Tạ Văn Hiến

Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

1/10/1967

BTT,BTT,38,676

611

Trần Vính

Nam Hồ, Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

16-08-1948

BTT,BTT,38,677

612

Đinh Nho Thái

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1939

15-06-1971

BTT,BTT,38,679

613

Nguyễn Quang Dụng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

31-08-1968

BTT,BTT,39,681

614

Phan Văn Châu

Duy Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

24-08-1966

BTT,BTT,39,682

615

Nguyễn Văn Sừng

Phong Chương, Hương Điền, Thừa Thiên-Huế

 

2/7/1968

BTT,BTT,39,683

616

Trần Hữu Chúc

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

21-08-1967

BTT,BTT,39,684

617

Nguyễn Duy Thỉ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

14-12-1950

BTT,BTT,39,685

618

Trần Hữu Xuyên

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

24-04-1954

BTT,BTT,39,686

619

Lê Văn Thi

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

23-03-1947

BTT,BTT,39,687

620

Nguyễn Thế Khai

Hồng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

 

13-06-1969

BTT,BTT,39,688

621

Lê Văn Diệp

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

17-04-1967

BTT,BTT,39,689

622

Nguyễn Đức Tợ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

1949

BTT,BTT,39,690

623

Trần Văn Sản

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1912

16-09-1948

BTT,BTT,39,691

624

Phan Ngọc Châu

, Phú Mỹ, Bình Định

 

22-12-1967

BTT,BTT,39,692

625

Cao Văn Thi

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

21-03-1951

BTT,BTT,39,693

626

Nguyễn Sở

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

14-10-1950

BTT,BTT,39,694

627

Trần Thị Sây

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

10/11/1967

BTT,BTT,39,695

628

Lưu Văn Chiến

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1968

22-06-1987

BTT,BTT,39,696

629

Hoàng Văn Thí

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

24-09-1967

BTT,BTT,39,697

630

Đinh Như Hạnh

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

12/8/1964

BTT,BTT,39,698

631

Phạm Nông

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,40,699

632

Trần Đình Thiên

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

20-02-1968

BTT,BTT,40,700

633

Nguyễn Chính

Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

30-10-1968

BTT,BTT,40,701

634

Hoàng Thị Quyến

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

28-03-1968

BTT,BTT,40,702

635

Nguyễn Duy Đường

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

5/7/1954

BTT,BTT,40,703

636

Trần Hữu Bảng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

27-07-1951

BTT,BTT,40,704

637

Lê Minh Nguyên

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

18-05-1967

BTT,BTT,40,705

638

Lê Văn ụ

N.Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

17-06-1969

BTT,BTT,40,706

639

Phan Cưởng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1911

10/4/1947

BTT,BTT,40,707

640

Ngô Hữu Thương

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

20-04-1954

BTT,BTT,40,708

641

Trần Đình ất

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

15-01-1948

BTT,BTT,40,709

642

Cao Văn Thoả

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

13-07-1947

BTT,BTT,40,710

643

Nguyễn Đức Tặng

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

2/8/1947

BTT,BTT,40,711

644

Dương Minh Luyến

Vĩnh Long, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

18-05-1983

BTT,BTT,40,713

645

Nguyễn Văn Quỳnh

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1965

12/11/1985

BTT,BTT,40,714

646

Nguyễn Thị Giáo

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,41,716

647

Nguyễn Văn Cường

Đông Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

29-10-1971

BTT,BTT,41,717

648

Nguyễn Văn Lít

Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

7/6/1971

BTT,BTT,41,718

649

Hoàng Văn Hai

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1953

21-03-1975

BTT,BTT,41,719

650

Hoàng Dụ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1923

19-08-1950

BTT,BTT,41,720

651

Hồ Thị Hồng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1941

24-07-1967

BTT,BTT,41,721

652

Nguyễn Quang Tính

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1936

23-03-1964

BTT,BTT,41,722

653

Nguyễn Xuân Mùi

Lương Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

16-06-1969

BTT,BTT,41,723

654

Trần Cật

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1936

18-08-1967

BTT,BTT,41,724

655

Ngô Chước

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

5/3/1947

BTT,BTT,41,725

656

Hoàng Văn Toà

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

23-06-1968

BTT,BTT,41,726

657

Nguyễn ứng

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

26-10-1950

BTT,BTT,41,727

658

Đinh Như Quỳnh

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

25-10-1971

BTT,BTT,41,728

659

Trần Trung Kiên

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

21-12-1967

BTT,BTT,41,729

660

Lương Xuân Nậy

Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

24-04-1968

BTT,BTT,41,730

661

Lê Văn Thí

Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị

1932

10/4/1968

BTT,BTT,41,731

662

Phan Văn Bộc

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1915

1950

BTT,BTT,42,733

663

Dương Đình Thế

Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

1947

26-07-1969

BTT,BTT,42,734

664

Nguyễn Văn Pháo

Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

 

30-07-1967

BTT,BTT,42,735

665

Nguyễn Văn Hoan

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

21-05-1967

BTT,BTT,42,736

666

Hoàng Đình Oanh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

23-10-1972

BTT,BTT,42,737

667

Nguyễn Hữu Cháu

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1939

21-01-1968

BTT,BTT,42,738

668

Nguyễn Thị Đào

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

20-05-1967

BTT,BTT,42,739

669

Trương Công Minh

Lương Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

12/6/1969

BTT,BTT,42,740

670

Phan Văn Chường

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

27-10-1967

BTT,BTT,42,741

671

Trần Thị Dẩn

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1943

23-06-1968

BTT,BTT,42,742

672

Nguyễn Văn Nồng

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1909

10/6/1948

BTT,BTT,42,743

673

Nguyễn Đức Dương

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1930

10/5/1966

BTT,BTT,42,744

674

Nguyễn Thanh Rái

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1947

24-12-1967

BTT,BTT,42,745

675

Nguyễn Thanh Thương

Quảng Ninh, Quảng Trạch, Quảng Bình

 

29-03-1968

BTT,BTT,42,746

676

Ngô Quang Lực

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1944

17-06-1969

BTT,BTT,42,747

677

Lê Năm Cừ

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

15-02-1968

BTT,BTT,42,748

678

Nguyễn Xinh

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,43,749

679

Trần Phước Dia

Phong Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

31-03-1970

BTT,BTT,43,750

680

Phan Vẽ

T .Thuỷ, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

24-04-1972

BTT,BTT,43,751

681

Nguyễn Văn Dương

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1937

21-05-1967

BTT,BTT,43,752

682

Hoàng Văn Dững

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

27-10-1972

BTT,BTT,43,753

683

Nguyễn Văn Anh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

8/5/1967

BTT,BTT,43,754

684

Nguyễn Thị Cam

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

10/8/1967

BTT,BTT,43,755

685

Lương Văn Lung

An Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

 

25-12-1967

BTT,BTT,43,756

686

Trần Đình Sĩ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

25-01-1953

BTT,BTT,43,757

687

Trần Xư

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1915

5/3/1947

BTT,BTT,43,758

688

Trần Văn Tý

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

29-07-1967

BTT,BTT,43,759

689

Đặng Thị Sy

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

23-09-1966

BTT,BTT,43,760

690

Nguyễn Văn Lựu

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1929

20-09-1968

BTT,BTT,43,761

691

Cái Văn Hải

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

2/8/1947

BTT,BTT,43,762

692

Nguyễn Đức Bình

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1950

30-11-1967

BTT,BTT,43,763

693

Đỗ Văn Vĩnh

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

25-01-1968

BTT,BTT,43,765

694

Ngô Ba

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

27-10-1968

BTT,BTT,43,766

695

Nguyễn Sư Lân

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

18-08-1967

BTT,BTT,44,767

696

Trần Văn Hạn

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1954

2/1/1979

BTT,BTT,44,769

697

Nguyễn Văn Hà

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

21-05-1967

BTT,BTT,44,770

698

Nguyễn Duy Vinh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

2/11/1967

BTT,BTT,44,771

699

Nguyễn Văn Dỏ

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

29-05-1950

BTT,BTT,44,772

700

Nguyễn Văn Hinh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1935

8/2/1969

BTT,BTT,44,773

701

Cao Ngọc Lợi

Đại Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

17-06-1969

BTT,BTT,44,774

702

Nguyễn Hữu Chờ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

2/7/1948

BTT,BTT,44,775

703

Nguyễn Văn Nảng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1910

26-10-1948

BTT,BTT,44,776

704

Hoàng Văn Thuần

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1927

5/3/1947

BTT,BTT,44,777

705

Đặng Hữu Thẻo

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

21-04-1968

BTT,BTT,44,778

706

Lê Tự Hiến

Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam

 

10/10/1968

BTT,BTT,44,779

707

Nguyễn Xu

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

27-09-1965

BTT,BTT,44,780

708

Đinh Khuông

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1915

24-08-1949

BTT,BTT,44,781

709

Lê Phước Phát

Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

-1968

BTT,BTT,44,782

710

Lê Văn Diên

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

23-02-1948

BTT,BTT,44,783

711

Ngô Văn Hiển

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

12/7/1967

BTT,BTT,44,784

712

Phan Lơ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,45,785

713

Trần Văn Sởi

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1908

9/12/1967

BTT,BTT,45,786

714

Nguyễn Xuân Hoa

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1954

9/3/1975

BTT,BTT,45,787

715

Hoàng Văn Tấn

Trung Sơn, Gio  Linh, Quảng Trị

1930

17-04-1967

BTT,BTT,45,788

716

Nguyễn Duy Giáo

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

31-8-1972

BTT,BTT,45,789

717

Nguyễn Văn Nậy

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1909

9/4/1948

BTT,BTT,45,790

718

Nguyễn ứng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1948

20-05-1967

BTT,BTT,45,791

719

Phạm Bá Tương

Phong Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình

 

17-06-1969

BTT,BTT,45,792

720

Phan Văn Chuỵ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

14-04-1947

BTT,BTT,45,793

721

Phan Văn Thí

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1938

20-01-1968

BTT,BTT,45,794

722

Trần Thị Hà

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1926

15-07-1949

BTT,BTT,45,795

723

Đặng Thị Lưỡng

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

23-07-1972

BTT,BTT,45,796

724

Lê Quang Hoài

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1907

30-11-1947

BTT,BTT,45,797

725

Nguyễn Văn Thí

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

-1956

BTT,BTT,45,798

726

Đinh Như Diệu

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

2/8/1947

BTT,BTT,45,799

727

Nguyễn Văn Dũng

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

22-09-1968

BTT,BTT,45,800

728

Ngô Văn Diên

Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

-1956

BTT,BTT,45,802

729

Nguyễn Hữu Dư

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1914

15-01-1948

BTT,BTT,46,803

730

Trần Tiến

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1940

16-08-1967

BTT,BTT,46,804

731

Nguyễn Thị Nụ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1913

-1976

BTT,BTT,46,805

732

Lữ Hữu Lương

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1952

BTT,BTT,46,806

733

Trần Hữu Chút

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1946

8/10/1967

BTT,BTT,46,807

734

Nguyễn Văn Thoả

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1924

13-07-1954

BTT,BTT,46,808

735

Nguyễn Thắng

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1921

14-03-1949

BTT,BTT,46,809

736

Trần Mậu Tư

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1907

12/12/1948

BTT,BTT,46,810

737

Nguyễn Đức Điệt

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

15-07-1967

BTT,BTT,46,811

738

Nguyễn Đức Ký

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

19-11-1967

BTT,BTT,46,812

739

Lê Công Hồng

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

1962

BTT,BTT,46,813

740

Phạm Rậy

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1925

22-02-1947

BTT,BTT,46,814

741

Trần Khoá

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1910

30-11-1947

BTT,BTT,46,815

742

Đinh Như ích

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

12/12/1950

BTT,BTT,46,816

743

Nguyễn Xuân Hoá

Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

-1954

BTT,BTT,46,817

744

Nguyễn Xuân Lạc

Nam Hồ, Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1954

18-09-1972

BTT,BTT,46,818

745

Trần Văn Lực

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1942

20-10-1965

BTT,BTT,46,819

746

Phan Thanh Chương

Vĩnh Thuỷ, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1960

2/5/1980

BTT,BTT,46,820

747

Nguyễn Sư Thụ

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1945

21-01-1968

BTT,BTT,47,821

748

Phan Văn Lược

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

19-07-1954

BTT,BTT,47,822

749

Phan Thanh Tao

Vĩnh Trung, Vĩnh Linh, Quảng Trị

 

--

BTT,BTT,47,823

750

Lư Hữu Thanh

Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1949

5/7/1967

BTT,BTT,47,824