Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Trần Hà

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1937

3/8/1964

A,,1,1

2

Bùi Đình Huế

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1934

17-02-1972

A,,1,2

3

Nguyễn Ngọc Lễ

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1944

18-02-1969

A,,1,3

4

Lê Văn Đế

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1941

8/4/1969

A,,1,4

5

Hồ Văn Lanh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1921

28-11-1951

A,,1,6

6

Bùi Văn Sy

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

1972

A,,1,5

7

Hồ Thại

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1931

11/2/1967

A,,1,7

8

Hồ Tròn

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

9/3/1967

A,,1,8

9

Trần Đấu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1938

8/8/1967

A,,1,9

10

Võ Lít

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1946

28-11-1967

A,,1,10

11

Hồ Văn Mận

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1910

20-12-1949

A,,2,11

12

Trần Thị Hương

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1947

9/9/1966

A,,2,12

13

Trần Viết Phẩm

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1943

16-10-1965

A,,2,13

14

Trần Thị Lượng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1946

20-7-1977

A,,2,14

15

Hồ Văn Sửu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

12/6/1966

A,,2,15

16

Nguyễn Văn Kế

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

12/12/1972

A,,2,16

17

Hồ Thu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1933

18-04-1964

A,,2,17

18

Nguyễn Văn Tuyển

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

11/1/1968

A,,2,18

19

Nguyễn Văn Định

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1934

18-8-1964

A,,2,19

20

Hồ Văn Dương

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1940

4/5/1970

A,,3,20

21

Trần Bình Trọng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1941

19-03-1972

A,,3,21

22

Hồ Văn Thiêm

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1940

2/2/1972

A,,3,22

23

Hồ Tá

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1943

11/10/1967

A,,3,23

24

Nguyễn Công Bình

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1925

6/10/1949

A,,3,24

25

Hồ Thị Ơn

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1952

10/12/1972

A,,3,25

26

Hồ Tâm

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1940

22-8-1968

A,,3,26

27

Bùi Xuân Liểu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

10/11/1967

A,,4,27

28

Phan Thị Hạt

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1892

20-6-1954

A,,4,28

29

Nguyễn Hữu Thất

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1956

15-02-1979

,,4,29

30

Nguyễn Công Tấn

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

10/11/1972

,,4,30

31

Nguyễn Công Phường

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1954

11/11/1972

,,4,31

32

Hồ Văn Toàn

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

20-03-1966

,,4,33

33

Võ Thị Mai

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1944

27-01-1966

,,5,34

34

Võ Quang Trọng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1946

19-04-1964

,,5,35

35

Bùi Mạnh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

10/2/1940

28-05-1966

,,5,36

36

Bùi Đình Lanh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

21/02/1940

25-05-1966

,,5,37

37

Lê Văn Được

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1950

20-09-1970

,,5,38

38

Hồ Thị Lượng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1947

5/9/1972

,,5,39

39

Nguyễn Văn Gần

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1925

-1948

,,5,40

40

Bùi Sỏi

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1952

19-01-1973

,,6,41

41

Hồ Viết Hán

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1945

15-04-1968

,,6,42

42

Nguyễn Thị Cúc

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1955

12/12/1973

,,6,43

43

Phan Sử

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1911

23-06-1967

,,6,44

44

Hồ Quang Lê

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1937

23-03-1953

,,6,45

45

Hồ Đảng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1946

1/8/1967

,,6,46

46

Trần Ngọc Vinh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1928

2/8/1949

,,7,47

47

Bùi Văn Thông

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1940

25-06-1966

,,7,48

48

Bùi Văn Thái

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1944

28-05-1966

,,7,49

49

Lê Văn Lý

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1951

-1974

,,7,50

50

Lê Thị Muống

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1954

19-05-1972

,,7,51

51

Nguyễn Lắm

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1953

9/3/1967

,,7,52

52

Trịnh Ngọc Diệp

, , Thái Bình

1944

19-04-1972

,,8,53

53

Hồ Ngọc Phụng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1945

23-06-1967

A,,8,56

54

Trần Văn Vinh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1926

7/7/1948

A,,8,57

55

Phạm Văn Luyến

, , Hà Nam Ninh

 

19-04-1972

A,,8,58

56

Đ/c Dưỡng

, ,

 

19-04-1972

A,,8,59

57

Phạm Văn Tâm

Phúc Thành, Kim Môn, Hải Hưng

 

19-04-1972

A,,6,60

58

Trần Nam

, ,

 

19-04-1972

A,,8,61

59

Nguyễn Công Sơn

, ,

 

19-04-1972

A,,8,62

60

Nguyễn Văn Thọ

, Yên Đồng, Vĩnh Phú

1948

19-04-1972

A,,9,63

61

Nguyễn Công Hà

Vĩnh Tân, Vĩnh Linh, Quảng Trị

1933

19-04-1972

A,,9,64

62

Lê Văn Phương

, Kinh Môn, Hải Hưng

 

19-04-1972

A,,9,65

63

Hoàng Văn Thảo

Đô Sơn, Đô Lương, Nghệ An

1941

19-04-1972

A,,9,66

64

Lê Văn Ty

, Kinh Môn, Hải Hưng

 

19-04-1972

A,,9,67

65

Phạm Văn Kiểm

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

 

3/2/1970

A,,9,68

66

Hồ Văn Mai

Sơn Hàn, Hương Sơn, Hà Tĩnh

 

19-04-1972

A,,9,69

67

Lê Văn Thìn

T Lăng, T Uyên, Quảng Nam

 

19-04-1972

A,,9,70

68

Nguyễn Xuân Xuyên

, Thọ Tường, Thanh Hoá

 

19-04-1972

A,,9,71

69

Trần Văn Mão

, , Thái Bình

 

19-04-1972

A,,9,72

1

Nguyễn Thế Dũng

, Kinh Môn, Hải Hưng

 

19-04-1972

A,,9,73

2

Trần Quang Hợi

, Vũ Thuận, Hà Nam Ninh

 

19-04-1972

A,,9,74

3

Trương Quang Thọ

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

1979

B,,1,79

4

Bùi Văn Châu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1916

29-04-1948

B,,1,80

5

Bùi Tương

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1928

14-05-1954

B,,1,81

6

Khổng Thị Nậy

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1920

1/6/1970

B,,1,82

7

Khổng Văn Thỉ

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1939

14-03-1967

B,,1,83

8

Trần Viết Xuân

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1936

9/1/1967

B,,1,84

9

Trần Văn Dư

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1915

4/7/1948

B,,1,85

10

Lê Văn Thỉ

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

19-05-1966

B,,1,86

11

Phạm Đình An

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1930

17-01-1968

B,,1,87

12

Trần Văn Thí

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1945

28-12-1968

B,,1,88

13

Phan Văn Phượng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1954

20-10-1972

B,,2,89

14

Nguyễn Vinh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1953

-1978

B,,2,96

15

Phạm Kha

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

 

--

B,,2,91

16

Bùi Xuân Toàn

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

23/03/1950

3/1/1969

B,,2,92

17

Lê Văn Ngạnh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

28-Feb

31-05-1953

B,,2,93

18

Nguyễn Bòn

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

27-09-1967

B,,2,94

19

Trần Văn Sơ

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

4/4/1966

B,,2,95

20

Trần Văn Phước

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1945

31-11-1967

B,,2,96

21

Trương Quang Toán

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1938

14-03-1967

B,,2,97

22

Trần Văn Trình

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1916

23-12-1971

B,,3,98

23

Trần Văn Tứ

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1938

9/2/1967

B,,3,99

24

Trần Minh Niên

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1943

15-12-1970

B,,3,100

25

Trần Duy Hải

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1946

10/6/1968

B,,3,101

26

Trần Xuân Tiềm

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1959

10/12/1972

B,,3,102

27

Phan Văn Tường

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1944

7/3/1968

B,,3,103

28

Nguyễn Văn Tịnh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1946

14-09-1966

B,,3,104

29

Phan Văn An

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

Sep-50

17-02-1972

B,,3,105

30

Phan Thị Thiểu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1952

14-07-1972

B,,3,106

31

Lê Văn Hiếu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1944

20-06-1968

B,,3,107

32

Lê Văn Xiêu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

Jun-35

20-12-1965

B,,4,108

33

Trần Thị Thí

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1930

28-06-1951

B,,4,109

34

Bùi Văn Thử

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1938

4/4/1971

B,,4,110

35

Phan Văn Uý

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

Jan-48

25-05-1968

B,,4,111

36

Phan Văn Đản

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1941

9/9/1967

B,,4,112

37

Lê Phúc Hạnh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1950

12/2/1968

B,,4,113

38

 Trần Hữu Thiện

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1941

12/2/1972

B,,4,114

39

Trần Văn Dương

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1950

18-02-1969

B,,4,115

40

Phan Văn Chúc

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1935

10/10/1967

B,,5,116

41

Phan Văn Tùng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

6/6/1939

30-08-1968

B,,5,117

42

Phan Văn Liễu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1950

29-09-1970

B,,5,118

43

Phan Văn Dũng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1944

7/7/1970

B,,5,119

44

Phan Văn Dương

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

6/6/1966

B,,5,120

45

Hoàng Linh Giang

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1950

2/3/1972

B,,5,121

46

Hồ Văn Đại

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1922

15-01-1949

B,,5,122

47

Nguyễn Văn Thoàn

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1928

23-7-1968

B,,5,123

48

Trần Xuân Trường

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1947

1967

B,,5,124

49

Trần Văn Uynh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

7/5/1967

B,,5,125

50

Nguyễn Quang Trọng

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1930

26-11-1967

B,,5,126

51

Trần Văn Thi

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

18-5-1967

B,,6,127

52

Phan Văn Biên

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1952

19-5-1972

B,,6,128

53

Nguyễn Văn Chút

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1939

15-12-1972

B,,6,129

54

Trương Quang Hiền

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1946

-1974

B,,6,130

55

Trưong Quang Thiết

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1920

18-12-1953

B,,6,131

56

Lê Văn Sỏi

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1938

5/1/1963

B,,6,132

57

Bùi Văn Vinh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1954

27-01-1973

B,,6,133

58

Trần Thị Hý

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

1946

10/12/1972

B,,6,134

59

Nguyễn Thị Liễu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1951

10/8/1970

B,,6,135

60

Lê Thị Liễu

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1943

10/12/1966

B,,6,137

61

Lê Văn Anh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1935

24-02-1968

B,,6,1378

62

Bùi Văn Thới

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1934

9/5/1967

B,,6,139

63

Nguyễn Thị Kỷ

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1954

24-12-1972

B,,7,136

64

Bùi Xuân Ninh

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

30-9-1968

B,,7,140

65

Bùi Xuân Thương

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1947

9/11/1965

B,,7,141

66

Lê Thị Cam

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1954

29-11-1972

B,,7,142

67

Phạm Văn Con

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1928

22-12-1971

B,,7,143

68

Lê Văn Vân

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1951

7/4/1969

B,,7,144

69

Nguyễn Thị Hoà

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1954

10/12/1972

B,,7,145

70

Trương Quang Nông

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1942

27-12-1965

B,,7,146

71

Trần Văn Nghiêm

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1948

20-11-1968

B,,7,147

72

Bùi Đình Hường

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1940

22-12-1965

B,,7,148

73

Phạm Văn Thí

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

 

10/10/1967

,,,149

74

Trần Thị Cúc

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

1943

8/1/1968

,,4,32