Danh sách các Nghĩa trang

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang Liệt sĩ.

 

 

 Stt

Tên nghĩa trang

Địa chỉ

Tổng số Liệt sĩ

TS Liệt sĩ chưa biết tên

1

NTLS Trường Sơn

Vĩnh Trường - Gio Linh - Quảng Trị

10263

68

2

NTLS Đường 9

Phường 4 - Đông Hà - Quảng Trị

9423

5404

3

NTLS huyện Cam Lộ

Cam Lộ - Cam Lộ - Quảng Trị

1416

801

4

NTLS huyện Gio Linh

Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

1634

1280

5

NTLS huyện Hướng Hóa

Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị

1854

1117

6

NTLS huyện Hải Lăng

Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị

1699

1219

7

NTLS huyện Triệu Phong

Ái Tử - Triệu Phong - Quảng Trị

496

193

8

NTLS huyện Vĩnh Linh

Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị

5483

2114

9

NTLS phường Đông Lương

Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị

187

94

10

NTLS phường Đông Lễ

Đông Lễ - Đông Hà - Quảng Trị

92

10

11

NTLS thôn Hải Chữ

Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

206

100

12

NTLS thôn Trung Hòa

Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

80

0

13

NTLS thôn Xuân Long

Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

81

0

14

NTLS thôn Xuân Mỵ

Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

81

14

15

NTLS thị xã Quảng Trị

Phường 1 - Quảng Trị - Quảng Trị

417

405

16

NTLS xã Ba Lòng

Ba Lòng - ĐaKrông - Quảng Trị

210

200

17

NTLS xã Cam An

Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

513

371

18

NTLS xã Cam Chính

Cam Chính - Cam Lộ - Quảng Trị

610

122

19

NTLS xã Cam Hiếu

Cam Hiếu - Cam Lộ - Quảng Trị

110

34

20

NTLS xã Cam Nghĩa

Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

226

94

21

NTLS xã Cam Thanh

Cam Thanh - Cam Lộ - Quảng Trị

222

85

22

NTLS xã Cam Thủy

Cam Thủy - Cam Lộ - Quảng Trị

223

98

23

NTLS xã Cam Tuyền

Cam Tuyền - Cam Lộ - Quảng Trị

65

28

24

NTLS xã Gio An

Gio An - Gio Linh - Quảng Trị

501

258

25

NTLS xã Gio Hải

Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

172

28

26

NTLS xã Gio Mai

Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

130

99

27

NTLS xã Gio Mỹ

Gio Mỹ - Gio Linh - Quảng Trị

95

34

28

NTLS xã Gio Quang

Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

164

121

29

NTLS xã Gio Sơn

Gio Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

58

5

30

NTLS xã Gio Thành

Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

503

382

31

NTLS xã Gio Việt

Gio Việt - Gio Linh - Quảng Trị

158

49

32

NTLS xã Hải Khê

Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

82

0

33

NTLS xã Hải Chánh

Hải Chánh - Hải Lăng - Quảng Trị

166

110

34

NTLS xã Hải Phú

Hải Phú - Hải Lăng - Quảng Trị

1976

331

35

NTLS xã Hải Quế

Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

225

153

36

NTLS xã Hải Sơn

Hải Sơn - Hải Lăng - Quảng Trị

164

93

37

NTLS xã Hải Thiện

Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

238

122

38

NTLS xã Hải Thượng

Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

1991

173

39

NTLS xã Hải Thọ

Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

214

156

40

NTLS xã Hải Trường

Hải Trường - Hải Lăng - Quảng Trị

1190

184

41

NTLS xã Hải Vĩnh

Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị

288

233

42

NTLS xã Triệu An

Triệu An - Triệu Phong - Quảng Trị

161

57

43

NTLS xã Triệu Giang

Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

200

30

44

NTLS xã Triệu Hòa

Triệu Hòa - Triệu Phong - Quảng Trị

106

57

45

NTLS xã Triệu Long

Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị

294

106

46

NTLS xã Triệu Lăng

Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

330

134

47

NTLS xã Triệu Nguyên

Triệu Nguyên - ĐaKrông - Quảng Trị

116

65

48

NTLS xã Triệu Phước

Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

264

63

49

NTLS xã Triệu Sơn

Triệu Sơn - Triệu Phong - Quảng Trị

108

88

50

NTLS xã Triệu Thuận

Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

97

15

51

NTLS xã Triệu Thành

Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

203

70

52

NTLS xã Triệu Trung

Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

299

138

53

NTLS xã Triệu Trạch

Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

608

334

54

NTLS xã Triệu Tài

Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

435

171

55

NTLS xã Triệu Vân

Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị

351

247

56

NTLS xã Triệu Ái

Triệu Ái - Triệu Phong - Quảng Trị

402

111

57

NTLS xã Triệu Đông

Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

294

105

58

NTLS xã Triệu Đại

Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

146

10

59

NTLS xã Triệu Độ

Triệu Độ - Triệu Phong - Quảng Trị

150

25

60

NTLS xã Trung Giang

Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

182

24

61

NTLS xã Trung Sơn

Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

227

43

62

NTLS xã Vĩnh Chấp

Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh - Quảng Trị

551

144

63

NTLS xã Vĩnh Giang

Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

489

142

64

NTLS xã Vĩnh Hiền

Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị

136

17

65

NTLS xã Vĩnh Hòa

Vĩnh Hòa - Vĩnh Linh - Quảng Trị

204

56

66

NTLS xã Vĩnh Kim

Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

197

46

67

NTLS xã Vĩnh Quang

Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

176

35

68

NTLS xã Vĩnh Thành

Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

331

40

69

NTLS xã Vĩnh Thái

Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

122

5

70

NTLS xã Vĩnh Thạch

Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

203

27

71

NTLS xã Vĩnh Tân

Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

201

17

72

NTLS xã Vĩnh Tú

Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

306

7